Nguy#n lý vß mÌi li#n h# ph# biân v# nguy#n lý vß sï ph#t triãn l# c# s# h#nh th#nh quan #iãm l#ch s# c« thã. M#i sï v#t hi#n t##ng c#a thâ giÝi #ßu t#n t#i, v#n #Ðng v# ph#t triãn trong nh#ng #ißu ki#n kh#ng gian v# thªi gian c« thã x#c ##nh. #ißu ki#n kh#ng gian v# thªi gian c· #nh h##ng trïc tiâp tÝi týnh ch£t, ##c #iãm c#a sï v#t. C#ng mÐt sï v#t nh#ng nâu t#n t#i trong nh#ng #ißu ki#n kh#ng gian v# thªi gian c« thã kh#c nhau th# týnh ch£t, ##c #iãm c#a n· s# kh#c nhau, th#m trý c· thã l#m thay ##i h#an to#n b#n ch£t c#a sï v#t.
Theo ph#p si#u h#nh: Ph#p si#u h#nh cho r#ng sï v#t t#n t#i bi#t l#p, t#ch rªi nhau, gi#a chãng kh#ng c· li#n h#, c#n nâu c· li#n h# th# ch# l# li#n h# b#n ngo#i.
Theo ph#p bi#n ch#ng: Ph#p bi#n ch#ng l#i cho r#ng m#i sï v#t #ßu t#n t#i trong mÌi li#n h# ph# biân l# m# n· ###c thã hi#n - c#c sï v#t l# #ißu ki#n l# tißn #ß t#n t#i v# ph#t triãn c#a nhau, chãng n##ng tïa, ph« thuÐc, r#ng buÐc lÐn nhau, th#ªng xuy#n th#m nh#p, chuyãn ho# lÐn nhau. Ranh giÝi gi#a c#c lÝp sï v#t kh#ng ph#i l# tuy#t #Ìi m# bao giª cßng c· nh#ng lÝp trung gian chuyãn tiâp.
MÌi li#n h# ph# biân di¤n ra kh#ng ch# gi#a c#c sï v#t, hi#n t##ng vÝi nhau m# c#n di¤n ra trong b#n th#n tâng sï v#t, trong nh#ng mÌi li#n h# t#o ra sï v#t. Li#n h# b#n ch£t bao giª cßng c· nh#ng quyât ##nh #Ìi vÝi sï t#n t#i cßng nh# xu h#Ýng biân ##i sï v#t li#n h# b#n ngo#i hay li#n h# gi#n tiâp… ch# c· nh#ng #nh h##ng nh£t ##nh #Ìi vÝi sï v#t.