PHẦN I: MỞ ĐẦU .1.
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu 2.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
5. Phạm vi nghiên cứu đề tài 3.
6. Phương pháp nghiên cứu đề tài
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 4.
Chương I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 4.
1. Lý luận về công tác quản lý
2. Công tác quản lý nhà nước . 5.
3. Công tác quản lý nhà nước về giáo dục
4. Công tác quản lý của Bộ GD & ĐT
5. Công tác quản lý của các trường đào tạo 6.
6. Công tác quản lý học sinh, sinh viên
II/ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐỀ TÀI 6.
1. Luật Giáo dục – năm 2005
2. Điều lệ trường Cao đẳng - năm 2003
3. Quy chế công tác học sinh, sinh viên – năm 20007.
4. Quy chế công tác HSSV nội trú – năm 1997 8.
5. Quy chế công tác HSSV ngoại trú – năm 2002 9.
6. Quy chế rèn luyện học sinh, sinh viên – năm 2002
III/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 10.
1. Khái niệm về quản lý .
2. Khái niệm về đạo đức
3. Khái niệm về lối sống
4. Công tác học sinh, sinh viên 11.
5. Công tác quản lý học sinh, sinh viên .

Chương II/ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HSSV 12.
I/ TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG CĐSP NT – MẪU GIÁO TW2 .
1. Đặc điểm, tình hình nhà trường 12.
2. Tình hình Cán bộ, giáo viên quản lý HSSV 13.
3. Tình hình học sinh, sinh viên 15.
4. Những thuận lợi, khó khăn công tác quản lý HSSV. 16.
II/ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HS, SINH VIÊN 17.
1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống.
2. Công tác tổ chức học tập, NCKH, NV sư phạm 18.
3. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách 19.
4. Công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú 21.
5. Công tác bảo đảm an ninh trật tự nhà trường 22.
6. Công tác tư vấn việc làm cho HSSV tốt nghiệp 23.
7. Công tác của Ban chủ nhiệm Học sinh, sinh viên 24.
Chương III/ NGUYÊN NHÂN và ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CẢI TIẾN
I/ NGUYÊN NHÂN NHỮNG TỒN TẠI – HẠN CHẾ25.
II/ ĐỀ XUẤT NHỮNG BIỆN PHÁP CẢI TIẾN . 26.
1. Đặc điểm, tình hình chung 26.
2. Đặc điểm, tình hình nhà trường trong thời gian tới
3. Những biện pháp cải tiến công tác QL HSSV 27.
PHẦN III: KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ 30.
I/ KẾT LUẬN
I/ ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ 31.
1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Đối với Trường CĐSP Nhà trẻ – Mẫu giáo TW2.