[TIP]Chương 1: cơ sở lý luận chung về vốn tự có của các NHTM
1.1. những vấn đề chung về vốn tự có của NHTM
1.2. các phương pháp tăng vốn tự có của NHTMCP
1.3. ý nghĩa của việc tăng vốn tự có
Chương 2: thực trạng và kết quả đạt được trong quá trình tăng vốn tự có của các NHTMCP tại Việt Nam
2.1. bối cảnh kinh tế và nguyên nhân buộc các NHTMCP phải tăng vốn tự có
2.2. tình hình tăng vốn tự có của các NHTMCP tại Việt Nam
2.3. kết quả từ quá trình tăng vốn tự có của các NHTMCP
2.4. nguyên nhân hạn chế
Chương 3: biện pháp gia tăng vốn tự có của các NHTMCP tại Việt Nam
3.1. dự báo xu hướng thúc đẩy việc mở rộng quy mô vốn tự có của các NHTMCP
3.2. giải pháp từ phía các NHTMCP
3.3. kiến nghị về phía NHNN và cơ quan Chính phủ
Kết luận
[/TIP]