Information
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
6. Điểm mới của đề tài
7. Cấu trúc luận văn
CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 Vài nét về lịch sử vấn đề nghiên cứu
1.1.1 Trên thế giới
1.1.2 Trong lịch sử giáo dục Việt Nam
1.2 Các khái niệm cơ bản
1.2.1 Khái niệm về quản lý
1.2.2 Quản lý giáo dục
1.2.3 Chức năng của quản lý giáo dục
1.3. Quản lý nhà trƣờng
1.3.1 Khái niệm về quản lý nhà trƣờng
1.3.2 Các nội dung cơ bản của quản lý nhà trƣờng trung học
1.3.3 Nội dung quản lý hoạt động dạy học
1.3.4 Vai trò, chức trách của hiệu trƣởng
1.4. Một số cơ sở tâm sinh lý học về hoạt động học tập
1.4.1 Hoạt động học tập và động cơ học tập
1.4.2 Tính tích cực nhận thức
1.4.3 Một số cơ sở lý luận
1.5 Một số vấn đề về phƣơng pháp dạy học và đổi mới phƣơng
pháp dạy học
1.5.1 Phƣơng pháp dạy học và phƣơng pháp dạy học tích cực
1.5.2 Đổi mới PPDH theo yêu cầu của chƣơng trình THCS
1.5.3 Yêu cầu đổi mới PPDH ở trƣờng THCS
1.5.4 Vai trò của hiệu trƣởng THCS trong thực hiện đổi mới PPDH
Tiểu kết chƣơng 1
CHƢƠNG 2.
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HIỆU
TRƢỞNG Ở CÁC TRƢỜNG THCS HUYỆN NINH GIANG
2.1. Khái quát về giáo dục THCS huyện Ninh Giang-Hải Dƣơng
2.1.1 Vài nét về điều kiện kinh tế - văn hoá ở huyện Ninh giang
2.1.2 Thực trạng đội ngũ
2.1.3 Cơ sở vật chất phục vụ cho đổi mới PPDH
2.2 Thực trạng dạy học ở các trƣờng THCS huyện Ninh Giang
2.2.1 Thực trạng hoạt động dạy học ở các trƣờng THCS huyện
Ninh Giang tỉnh Hải Dƣơng
2.2.2 Thực trạng hoạt động học tập của học sinh
2.3 Thực tiễn chỉ đạo đổi mới PPDH của hiệu trƣởng các THCS
huyện Ninh Giang
2.3.1 Tình hình đội ngũ cán bộ quản lý chỉ đạo
2.3.2 Tổ chức và điều hành đội ngũ giáo viên thực hiện đổi mới
PPDH
2.3.3 Các hoạt động chỉ đạo thực hiện đổi mới PPDH của hiệu
trƣởng các trƣờng THCS
Tiểu kết chƣơng 2
CHƢƠNG 3. BIỆN PHÁP CỦA HIỆU TRƢỞNG THCS QUẢN
LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƢỚNG ĐỔI MỚI
PPDH Ở HUYỆN NINH GIANG – TỈNH HẢI DƢƠNG
3.1 Căn cứ đề xuất biện pháp quản lý thực hiện đổi mới PPDH
của hiệu trƣởng các trƣờng THCS
3.1.1 Căn cứ vào yêu cầu đổi mới PPDH
3.1.2 Căn cứ vào đặc điểm hoạt động quản lý của Hiệu trƣởng
trƣờng THCS
3.1.3 Căn cứ vào hoạt động thực tiễn quản lý hoạt động dạy theo
định hƣớng đổi mới PPDH
3.1.4 Căn cứ vào đặc điểm kinh tế, xã hội, văn hoá của Ninh Giang
3.2. Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy theo định hƣớng
đổi mới PPDH
3.2.1. Bồi dƣỡng nâng cao nhận thức cho giáo viên về đổi mới
PPDH
3.2.2. Xây dựng điển hình và nhân rộng điển hình
3.2.3. Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trƣờng, cấp huyện
3.2.4. Bồi dƣỡng nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên toàn trƣờng
3.2.5. Tổ chức phong trào tự học, tự bồi dƣỡng trong đội ngũ giáo
viên
3.2.6. Tạo động lực mạnh mẽ ở ngƣời dạy trong thực hiện đổi mới
PPDH
3.2.7. Giáo dục học sinh ý thức và kỹ năng học tập theo quan điểm
dạy học tích cực
3.2.8. Tăng cƣờng hoạt động quản lý, kiểm tra đánh giá của hiệu
trƣởng nhà trƣờng
3.2.9. Phối hợp các lực lƣợng giáo dục làm tốt công tác xã hội hoá
giáo dục
3.2.10. Bổ sung và tăng cƣờng các điều kiện đổi mới PPDH
3.3. Quan hệ giữa các biện pháp quản lý
3.4 Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp đề xuất
3.4.1 Mục đích, yêu cầu của khảo nghiệm
3.4.2 Kết quả khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các
biện pháp
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Khuyến nghị
3. TÀI LIỆU THAM KHẢO
4. PHỤ LỤC
Tài liệu