Information

LỜI MỞ ĐẦU1. Lý do lựa chọn đề tài
Khi Việt Nam hội nhập nền kinh tế toàn cầu dẫn tới có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nền kinh tế Nông nghiệp sang Kinh tế công nghiệp và dịch vụ, các doanh nghiệp cũng phải tự chủ, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất – kinh doanh, đảm bảo sản phẩm của mình cạnh tranh được trên thị trường. Bên cạnh đó với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ đặc biệt là công nghệ thông tin được ứng dụng vào sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy nhu cầu nhân lực đảm bảo về số lượng, chất lượng, qua đào tạo, thái độ làm việc ngày càng cấp thiết.
Để đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực, trong những năm qua Giáo dục và đào tạo Việt Nam đã có những bước phát triển đáng ghi nhận: Qui mô tăng nhanh, trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao rõ rệt, mở ra nhiều hình thức đào tạo, hệ đào tạo, bậc đào tạo. Chính vì sự phát triển nóng như vậy nên nó bộc lộ nhiều hạn chế:
- Mất cân đối giữa quy mô và chất lượng đào tạo, cơ cấu đào tạo không hợp lý.
- Số lượng giảng viên, giáo viên vừa thiếu vừa yếu không theo kịp nhiệm vụ đào tạo mới.
- Xây dựng chương trình, giáo trình còn nhiều bất cập, thiếu thực tế.
- Cơ sở vật chất, các phòng thí nghiệm, các xưởng thực hành, thiết bị lạc hậu dẫn đến chất lượng đào tạo thấp không đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng lao động.
- Quản lý nhà nước trong đào tạo không kiên quyết không sát sao, thiếu minh bạch. Bên cạnh đó việc ban hành hệ thống luật có chất lượng trong đào tạo chưa cao. Dẫn tới có sự cạnh tranh không bình đẳng, lành mạnh trong Giáo dục đào tạo đặc biệt là đào tạo Đại học.
Với các lý do trên các cơ sở đào tạo cần xác định cho mình một hướng đi đúng đắn để phát triển bền vững. Công cụ để xác định hướng đi đó chính là việc hoạch định chiến lược phát triển. Chính vì vậy mà đề tài đã tập trung nghiên cứu “Hoạch định chiến lược phát triển trường Cao đẳng công nghiệp Sao Đỏ (nay là Đại Học Sao Đỏ) giai đoạn 2010 – 2020”.
2. Lịch sử nghiên cứu
Đã có nhiều tác giả nghiên cứu về đề tài hoạch định chiến lược phát triển cho các doanh nghiệp, các trường Đại học. Luận văn mà tác giả nghiên cứu trong bối cảnh trường Đại học Sao Đỏ mới vừa được quyết định nâng cấp nên cách tiếp cận vấn đề có những điểm khác so với các đề tài của các tác giả khác.
3. Mục đích nghiên cứu đề tài
Trên cơ sở nghiên cứu những lý luận cơ bản về chiến lược, hoạch định chiến lược, nghiên cứu phân tích đánh giá thực trạng các nhân tố tác động tới sự phát triển của nhà trường, và nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức với nhà trường, để từ đó đề hoạch định chiến lược phát triển Trường Đại Học Sao Đỏ giai đoạn 2010 - 2020.
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài
- Đối tượng nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng tới chiến lược phát triển trường Đại Học Sao Đỏ giai đoạn 2010 - 2020.
- Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu, Phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ, các công cụ và phương pháp hoạch dựng chiến lược phát triển Trường Đại Học Sao Đỏ giai đoạn 2010 – 2020, để từ đó lựa chọn chiến lược thích hợp nhất cho sự phát triển Đại Học Sao Đỏ.
5. Những đóng góp của đề tài
- Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về chiến lược phát triển và quản trị chiến lược.
- Đánh giá thực trạng hoạt động của Nhà trường, và phân tích các căn cứ hình thành chiến lược.
- Xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại Học Sao Đỏ đến năm 2020.
6. Phương pháp nghiên cứu
- Sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp trong đó chú trọng sử dụng phương pháp so sánh, điều tra phân tích, các cách tiếp cận hệ thống.
- Phương pháp nghiên cứu lý luận: nghiên cứu các tài liệu để tổng quan cơ sở lý luận của đề tài.
- Điều tra khảo sát: Đề tài đã tiến hành điều tra khảo sát lựa chọn đối.
- Phương pháp thống kê toán học: để xử lý các kết quả khảo sát.
7. Kết cấu của đề tài
- Lời mở đầu và kết luận.
- Đề tài gồm 3 chương:
Chương I : Cơ sở lí luận về chiến lược và quản trị chiến lược .
Chương II: Phân tích thực trạng và các căn cứ hình thành chiến lược trường Đại học Sao Đỏ
Chương III: Các đề xuất chiến lược phát triển trường Đại Sao Đỏ giai đoạn 2010 – 2020.
Tài liệu