Trong nền dân trí ngày càng được nâng cao, tạo nên nguồn lực lao động có trình độ học vấn ngày càng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, việc bồi dưỡng nhân tài – một yêu cầu Đảng ta đặt ra cho Giáo dục phải thực sự quan tâm- Nhân tài lứa tuổi đang và hết Trung học phổ thông được kiểm nghiệm trên trường Quốc tế và khu vực và chúng ta phải tự hào; lực lượng ấy không chỉ bộ phận tham gia trực tiếp trên trường thi Quốc tế mà còn đông đảo trong nước. Dân trí, nhân lực, nhân tài thể hiện đầy đủ tổng quát mục tiêu Giáo phổ thông. Là tiềm lực rất đáng trân trọng mà Giáo dục và cả xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng tạo nên. Đảng ta đã xác định Giáo dục-Đào tạo là động lực trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.