Dựa trên định h*ớng tổng quát về mục tiêu đào tạo của ngành giáo dục mà Đảng ta đã đề ra là: "Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi d*ỡng nhân tài", Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với các ngành, các cấp đã ra sức đẩy mạnh mọi mặt hoạt động giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục theo các mục tiêu đã đề ra. Nếu nh* trong những năm qua trên các mục tiêu về nâng cao dân trí và bồi d*ỡng nhân tài đã đạt đ*ợc nhiều thành tích to lớn, năm sau lớn hơn, cao hơn năm tr*ớc, thì mục tiêu đào tạo nhân lực xem ra ch*a có mấy chuyển biến đáng kể. Mặc dù con số học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) đã dần tăng trở lại khá nhanh, nh*ng đại bộ phận số thanh niên 16 - 18 tuổi b*ớc vào đời vẫn chỉ là những lao động có văn hóa, không có tay nghề. Trong cơ cấu lao động có qua đào tạo nghề (sơ cấp, trung cấp, cao cấp) từ lâu đã bộc lộ sự mất cân đối nghiêm trọng; lao động cao cấp có d*, lao động trung cấp rất thiếu, lao động sơ cấp quá thiếu. Các doanh nghiệp ở n*ớc ta khi tuyển dụng lao động đều thấy; không gặp khó khăn về cán bộ có trình độ đại học, không mấy dễ dàng tuyển đủ cán bộ trung cấp, rất khó khăn tuyển dụng công nhân, nên th*ờng phải mở lớp đào tạo ngắn ngày để truyền thụ tay nghề. Song tất cả lực l*ợng lao động đó cũng chỉ mới chiếm khoảng 12% tổng số lao động trong cả n*ớc và nếu "số ng*ời đ*ợc đào tạo nghề phải mau chóng tiến từ 12% hiện nay lên 25% và cao hơn vào thập kỷ đầu thế kỷ XXI", thì tổng số lao động đ*ợc đào tạo cũng không v*ợt quá 30%. Vậy nguồn nhân lực không qua đào tạo tới 70% - 75% ấy nằm ở những khu vực nào và liệu có giải pháp nghề nghiệp gì ở đó không?
Hằng năm, cả n*ớc có khoảng 16 triệu thanh niên b*ớc vào độ tuổi lao động (17 tuổi) thì trong đó đến trên 1,1 triệu (trên 70%) là lao động không có nghề. Số lao