Information
LỜI NÓI ĐẦU

Trong xã hội hiện nay, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ đang diễn ra với quy mô rộng lớn trên toàn thế giới. Khi khoa học đã và đang ngày càng trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp của xã hội thì thông tin thực sự trở thành nguồn lực quan trọng.
Đảng và Nhà nước ta đang rất quan tâm tới nguồn lực thông tin và nhận thấy được vai trò của các cơ quan thông tin - Thư viện trong việc quản lý các nguồn lực thông tin đó là không thể thiếu Nghị quyết 16/NQTW của Bộ Chính trị về khoa học và công nghệ trong thời kỳ đổi mới đã nêu rõ : “Xây dựng hệ thống thông tin hiện đại hoá về khoa học và công nghệ kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan lãnh đạo và quản lý, các cơ quan nghiên cứu, các cơ sở sản xuất, dành quỹ ngoại tệ thích đáng để mua các tư liệu thông tin cần thiết từ nước ngoài, nhất là các nước có trình độ phát triển cao”.
Hiểu được tầm quan trọng của thư viện trường Đại học Ngoại thương đối với toàn thể bạn đọc là cán bộ, nghiên cứu sinh và sinh viên trường. Em chọn đề tài: “Nghiên cứu cơ cấu tổ chức và hoạt động thư viện trường Đại học Ngoại thương Hà Nội”.
Bài niên luận này được chia làm 3 chương:
Chương I: Lịch sử hình thành và phát triển thư viện trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.
Chưương II: Cơ cấu tổ chức và hoạt động của thư viện trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.
Chương III: Một số nhận xét và kiến nghị.
Vì sự hiểu biết của em còn hạn chế nên bài niên luận này không tránh khỏi những sai sót. Em xin chân thành cảm ơn các cô, các anh chị trong thư viện trường Đại học Ngoại thương và nhiệt tình cung cấp số liệu cho em. Em cũng xin cảm ơn các thầy cô trong bộ môn thông tin - Thư viện giúp đỡ em hoàn thành tiểu luận này.
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I 2
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 2
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 2
II. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 3
CHƯƠNG II 5
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN 5
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 5
I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 5
II. CƠ SỞ VẬTCHẤT VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 6
1. Cơ sở vật chất 6
2. Kinh phí hoạt động 7
III. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 7
1. Nguồn lực thông tin của thư viện trường Đại học Ngoại thương Hà Nội 7
2. Công tác xử lý tài liệu 8
3.2.1. Công tác bổ sung - trao đổi 8
3.2.3. Công tác xử lý phân tích tài liệu 9
3. Công tác phục vụ bạn đọc 9
3.3.1. Phòng đọc tự chọn 10
3.3.2. Phòng đọc tổng hợp 10
3.3.3. Phòng mượn 10
3.3.4. Các dịch vụ thông tin thư viện phục vụ bạn đọc của phòng thư viện trường Đại học Ngoại thương Hà Nội 11
3.3.5. Mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức khác trong lĩnh vực chia sẻ nguồn lực thông tin 12
CHƯƠNG III 13
MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 13
1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 13
2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 14
2.1. Cơ sở vật chất của thư viện 14
2.2. Công tác nghiệp vụ 14
2.3. Tin học 14
2.4. Cơ cấu tổ chức 15
TÀI LIỆU THAM KHẢO 17
Tài liệu