Information
LỜI NÓI ĐẦU
Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trong đó công nghệ thông tin tạo ra những thay đổi lớn trong mọi lĩnh vực của xã hội đưa nhân loại bước vào thời kì bùng nổ thông tin tri thức. Thông tin trở thành nguồn lực quan trọng đối với tất cả các quốc gia trên thế giới, đồng thời đóng vai trò trực tiếp tạo ra của cải vật chất của nền kinh tế xã hội. Góp phần tạo điều kiện cho các nước chậm phát triển có điều kiện học hỏi để hội nhập vào sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới. Muốn phát triển kinh tế – xã hội thì tất cả các quốc gia trên thế giới cần xây dựng cho mình một nguồn lực thông tin vững mạnh để đẩy mạnh các hoạt động khai thác, sử dụng và tạo ra các nguồn thông tin có chất lượng cao. Đặc biệt là nguồn tin khoa học và công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng tin trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước nói chung và trường ĐH Giao thông vận tải nói riêng.
Ngày nay với sự phát triển của công nghệ thông tin và công nghệ mạng đã tạo điều kiện thuận lợi cho Thư viện tiến hành các hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin để tiến hành bổ sung, trao đổi và cập nhật thông tin giữa các Trung tâm Thông tin Thư viện trong và ngoài nước.
Qua đợt khảo sát tại Trung tâm Thông tin Thư viện trường ĐH Giao thông Vận tải và xuất phát từ những lí do trên, chúng tôI đã quyết định chọn đề tài: “ Tìm hiểu công tác phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện trường ĐH Giao thông Vận tải” làm báo cáo khoa học nhằm mục đích:
- Tìm hiểu thực tế công tác phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện ĐH Giao thông Vận tải.
- Đưa ra những nhận xét,đánh giá giúp Trung tâm Thông tin Thư viện ĐH Giao thông vận tải nâng cao chất lượng nguồn lực thông tin đáp ứng nhu cầu của NDT trong nhà trường.MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG 2
VẬN TẢI 2
1. Chức năng của Trung tâm TT – TVĐHGTVT 2
2. Nhiệm vụcủa Trung tâm TT – TVĐHGTVT 2
CHƯƠNG II: HIỆN TRANG PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM TT – TV ĐHTVT 4
1. Công tác tổ chức 4
2. Thực trạng nguồn lực thông tin tại TTTTTV ĐH Giao thông vận tải 5
2.1. Nguồn thông tin và các dịch vụ cung cấp thông tin 5
2.2. Đội ngũ cán bộ và người dùng tin 7
2.2.1. Đội ngũ cán bộ 7
2.2.2. Người dùng tin 8
3. Tài chính và cơ sở hạ tầng thông tin 9
CHƯƠNG III: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG ĐỂ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 11
1. Ưu nhược điểm 11
2. Phương hướng để phát triển nguồn lực thông tin 12
KẾT LUẬN 13
TÀI LIỆU THAM KHẢO 14
Tài liệu