Information
MỤC LỤC
I. MỞ ĐẦU 1
II. THÂN BÀI 2
1) Nội dung của vụ án 2
a.Nguyên đơn trình bày
b.Bị đơn trình bày
2) Phân tích và đưa ra phương án giải quyết 4
a. Quyền lợi hợp pháp của người lao động
b. Đi sâu vào phân tích( Căn cư theo pháp lệnh 30/8/1990, Luật lao động năm 94 và luật lao động năm 2003) chỉ ra trách nhiệm và quyền lợi của các bên khi tranh chấp.
II. KẾT LUẬN 9
Khẳng định lại chính kiến chọn đề tài. Và một số nhận xét.
Tài liệu