Information
MỤC LỤC
Lời mở đầu
1
CHƯƠNG I: Nội dung của quan hệ pháp luật lao động 2
I. Quyền và nghĩa vụ của người lao động: 2
II. Khách thể của quan hệ pháp luật lao động: 3
CHƯƠNG II: Quyền và nghĩa vụ của người lao động 4
I. Người lao động có các quền cơ bản sau: 4
1. Người lao động được trả lương theo số và chất lượng lao động: 4
2. Người lao động được đảm bảo an toàn trong khi làm việc: 5
3. Người lao động được bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước: 7
4. Người lao động được nghỉ ngơi theo pháp luật quy định và theo thoả thuận giữa các bên: 8
5. Người lao động có quyền được thành lập hoặc gia nhập tổ chức công đoàn: 8
II. Nghĩa vụ mà người lao động phải thực hiện: 9
1. Thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động và chấp hành kỷ luật lao động: 9
2. Người lao động phải tuân thủ sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động: 11
Kết luận 12
Tài liệu