Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
1
CHƯƠNG I: THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ QUẢN Lí THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 3
1.1 THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN: 3
1.1.1 Khỏi niệm thuế thu nhập cỏ nhõn: 3
1.1.2 Đặc điểm của thuế TNCN: 3
1.1.3 Cơ sở tính thuế: 4
1.1.4 Vai trũ của thuế TNCN: 4
1.2 QUẢN Lí THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN: 6
1.2.1 Các bước quản lý thuế TNCN: 6
1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý thuế TNCN: 7
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THUẾ TNCN Ở VIỆT NAM 9
2.1 NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG PHÁP LỆNH THUẾ TNCN Ở VIỆT NAM 9
2.1.1 Đối tượng nộp thuế: 9
2.1.2 Loại thu nhập phải chịu thuế và cỏc khoản khụng thuộc diện chịu thuế, miễn thuế, chưa thu thuế: 10
2.1.3 Biểu thuế và cỏch tớnh thuế: 11
2.1.4 Cỏc chớnh sỏch giảm thuế: 16
2.2 QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO Ở VIỆT NAM: 19
2.2.1 Đối với thu nhập cao thường xuyên là người VN: 19
2.2.2 Đối với thu nhập cao thường xuyên là người nước ngoài: 23
2.2.3 Đối với người có thu nhập cao không thường xuyên ở Việt Nam: 24
2.3 KẾT QUẢ, MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT THUẾ TNCN VÀ NHỮNG BẤT CẬP TỒN ĐỌNG: 25
2.3.1 Kết quả về kinh tế: 25
2.3.2 Kết quả về xó hội: 26
2.3.3 Mục tiêu, quan điểm xây dựng Luật thuế TNCN: 27
2.3.4 Những bất cập, thiếu sút trong việc tớnh và thu thuế TNCN ở VN hiện nay: 28
2.3.5 Một số biện phỏp khắc phục những bất cập, thiếu sút trong việc tớnh và thu thuế TNCN ở Việt Nam hiện nay. 33
KẾT LUẬN 37
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.
Tài liệu