Information
Mục lục
ã Lời mở đầu
ã Nội dung

I/ Nội dung của thoả ước lao động tập thể
1.Những quy định chung
1.1 Đối tượng và phạm vi áp dụng thoả ước lao động tập thể
1.2 Đối tượng và phạm vi không áp dụng thoả ước lao động tập thể
2. Nội dung của thoả ước lao động tập thể
2.1 Về việc làm và đảm bảo việc làm
2.2 Thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi
2.3 Tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng
2.4 Định mức lao động
2.5 An toàn lao động, vệ sinh lao động và BHXH
3. Thủ tục thương lượng, ký kết, đăng ký thoả ước lao động tập thể
4. Điều khoản thi hành…
II/ Ý nghĩa của thoả ước lao động tập thể.
III/ Trình bày một bản thoả ước tại một DN cụ thể
Kết luận
Tài liệu tham khảo

Tài liệu