[NOTE]Mục lục:
Phần1: Mở dầu

I. Tính cấp thiết của chuyên đề 1
II. Mục đích và yêu cầu chuyên đề 1
1. Mục đích 1
2. Yêu cầu chuyên đề 1
Phần 2: Quá trình thu thập tài liệu
I. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu 3
1. Đối tượng 3
2. Phương pháp nghiên cứu 3
II. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh nghệ an 3
1. Điều kiện tự nhiên 3
2. Điều kiện kinh tế xã hội 4
3. Thực trạng sử dụng đất đai ở Nghệ an 5
4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác cấp GCNQSDĐ 8
4.1 Nhân tố con người 8
4.2 Yếu tố nghiệp vụ kỹ thuật 8
4.3 Các văn bản chính sách Nhà nước 9
4.4 Thuế , các khoản thu tài chính 9
4.5. Yếu tố, phong tục tập quán 9
5. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 9
6. Cơ sở pháp lí việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 10
Phần thứ 3: Kết quả nghiên cứu.
A Kết quả 12
I. Thực trạng GCNQSDĐ nông nghiêp, đất ở nông thôn 12
1. Kết quả thực hiện 12
2. Nguyên nhân 12
3. Biện pháp khắc phục 13
II. Tình hình cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp
1. Kết quả thực hiện 13
2 Nguyên nhân 14
3 Biện pháp 15
III. Thực trạng cấp GCNQSDĐ đất ở đô thị 15
1. Kết quả thực hiện 15
2. Nguyên nhân dẫn đến cấp GCNQSDĐ ở đô thị còn chậm 17
3. Biện pháp khắc phục 17
IV. Thực trạng cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức 18
B. Những tồn tại , khó khăn chung trong quá trình cấp GCNQSD 18
1. Về phía Trung ương 18
2. Về phía địa phương 19
Phần IV: Kết luận , kiến nghị
1. Kết luận 21
2 . Kiến nghị 21
2.1 Giải pháp đầu tư
2.2 Giải pháp về tổ chức , hành chính1
2.3 Giải pháp về cơ chế , chính sách
[/NOTE]