Đề Thi môn Chuyên ngành Thuế Trắc nghiệm

Hãy chọn câu trả lời duy nhất đúng trong các phương án sau (bằng cách khoanh vào chữ cái đánh số thứ tự của phương pháp được chọn)
1. Các khoản thu nào dưới đây do cơ quan thuế thực hiên:
a) Thu từ thuế GTGT
b) Thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp
c) Cả hai khoản thu trên
2. Phương pháp tính thuế GTGT:
a) phương pháp tính trực tiếp trên GTGT
b) Phương pháp khấu trừ
c) Cả hai phương pháp trên
3. Giá tính thuế GTGT được xác định bằng
a) Đồng Việt Nam hoặc đồng Đô la Mỹ
b) Đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi
c) Đồng Việt Nam
4. Cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải kê khai thuế giá trị gia tăng
a) theo tuần
b) theo tháng
c) theo quý
5. Thuế GTGT là thuế tính trên:
a) Thu nhập của doanh nghiệp
b) Giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ
c) Giá trị của hàng hóa bán ra

.................................................. ....................
ĐỀ THI MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG

I. Hệ điều hành windows XP:
Câu 1: Trong My computer của hệ điều hành windows XP, để chọn các tập tin, thư mục liên tục trong thư mục đang làm việc, thực hiện các cách sau:
1) Lần lượt kích chuột vào các tập tin, thư mục cần chọn
2) Giữ phím Ctrl và lần lượt kích chuộc vào các tập tin, thư mục cần chọn
3) Kích chuột vào tập tin, thư mục đầu sau đó ấn phím Shift, đồng thời kích chuột vào tập tin, thư mục cuối cần chọn
Câu 2: Trong hệ điều hành windows XP, nhấn phím F2 sẽ có tác dụng:
1. Xóa các mục đang chọn (tập tên, thư mục) và đưa sang thư mục Recycle Bin.
2. Đưa về chế độ sửa tên đối tượng đang chọn (ổ đĩa, tên thư mục, tên tin)
3. Xá hẳn các mục đang chọn (tệp tên, thư mục ...) không đưa sang thư mục Recycle Bin.
Câu 3: Trong My Computer tại thời điểm như hình hình bên. Khi ấn chuột vào lệnh Save as ... Hệ điều hành windows sẽ:
1. Xuất hiện hộp thoại
2. Thệc hiện lệnh đó
3. Tắt/Bật tính năng đó
4. Xuất hiện menu con

..........................................
ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B

Thời gian làm bài 90 phút
ENGLISH LANGUAGE TEST – 90 minutes
Level B (Intermediate)
Part 1: READING
Choose the word or phrase which best completes each sentence. Circle A, B, C or D.
1) I can't help you, and he can't help you......
A. neither B. too C. also D.either
2) Hardly ...................... believes that
A. somebody B. anybody C. everybody D. all
3) I have type ten letters .....................
A. yesterday B. anybody C. everybody D. all
4) I have ............. wheel in the back of the car
A. other B. others C. the other D. another
5) Of all the countries I visited, I like Canada.....................
A. much B. best C. the best of all D. so much
6) Would you like to go to the cinema?" - "No, thank you. I'd...............stay home"
A. better B. like C. prefer D. rather
7) You needn't do that when the maid is here,
A. do you B. need you C. is she D. isn't she
.................................................. ...............................................