MỤC LỤC
Lời mở đầu............................................ .................................................. ......... 1
Chương I .................................................. .................................................. ...... 2
Lý luận chung về dự án đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án....................... 2
I. Tổng quan về dự án đầu tư. .................................................. ..................... 2
1. Khái niệm về dự án đầu tư. .................................................. ................. 2
2. Đặc điểm của dự án............................................... ................................ 4
3. Vai trò của dự án đầu tư............................................... ......................... 5
3.1 Đối với nhà đầu tư............................................... ............................ 5
3.2 Đối với Nhà nước........................................... ................................. 6
3.3 Đối với tổ chức tài trợ vốn. .................................................. ........... 6
3.4 Đối với việc hoạch định chiến lược phát triển................................ 6
II. Chu kỳ của dự án. .................................................. ................................... 6
1. Khái niệm và nội dung về chu kỳ dự án. .............................................. 7
1.1 Khái niệm............................................ ............................................ 7
1.2 Nội dung của chu kỳ dự án. .................................................. .......... 7
2. Lập dự án............................................... .............................................. 12
III. Đánh giá hiệu quả dự án............................................... ......................... 16
1. Đánh giá hiệu quả tài chính dự án............................................... ........ 16
1.1 Xác định tổng vốn đầu tư của dự án. ............................................ 17
1.2 Dự kiến nguồn tài trợ cho dự án. .................................................. 21
1.3 Xác định lợi ích và chi phí của dự án............................................ 23
2.Đánh giá hiệu qủa kinh tế và xã hội của dự án. ................................... 30
2.1 Khái niệm............................................ .......................................... 30
2.2 Các chỉ tiêu đánh giá:............................................. ....................... 31
2.3 Tiêu chuẩn để đánh giá: .................................................. .............. 32
2.4 Phương pháp đánh giá lợi ích kinh tế xã hội do thực hiện dự án
đầu tư............................................... .................................................. .. 33
2.5 Những tác động của dự án. .................................................. ......... 34
Chương II................................................ .................................................. ..... 38
Dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng của công ty Xây dựng công trình
văn hoá. .................................................. .................................................. ...... 38
I. Giới thiệu chung về công ty Xây dựng Công trình Văn hoá................... 38
1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển Công ty Xây dựng công
trình văn hoá.............................................. .............................................. 38
2. Thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty. ..................................... 39
3. Phương hướng phát triển........................................... .......................... 42
II. Dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng............................................ .......... 43
1. Sự cần thiết của dự án. .................................................. ...................... 44
2. Căn cứ để lập dự án............................................... .............................. 44
3. Mô tả dự án. .................................................. ...................................... 45
3.1. Sản phẩm của dự án. .................................................. .................. 45
3.2. Địa điểm xây dựng. .................................................. .................... 46
73
3.3 Quy hoạch xây dựng. .................................................. .................. 46
4.Phương pháp tính toán trong dự án............................................... ....... 51
4.1 Hạch toán hiệu quả tài chính............................................ ............. 51
4.2 Hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội. ............................................. 52
5.Đánh giá công tác phân tích hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự
án. .................................................. .................................................. ........ 53
5.1 Những điều đạt được của công tác phân tích................................ 53
5.2 Những hạn chế trong quá trình phân tích...................................... 54
Chương iii............................................... .................................................. ...... 56
Đề xuất phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội của dự
án............................................... .................................................. .................... 56
I. Phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính............................................ .... 56
1. Chỉ tiêu thu nhập thuần - NPV............................................... ............. 58
2. Chỉ tiêu hoàn vốn nội bộ - IRR............................................... ............ 58
3.Xác định chỉ tiêu B/C................................................. .......................... 59
4.Phân tích độ nhạy của dự án. .................................................. ............. 59
4.1. Với chỉ tiêu NPV............................................... ........................... 60
4.2. Với chỉ tiêu IRR. .................................................. ........................ 61
5.Phân tích rủi ro thông qua phương pháp toán xác suất........................ 62
II. Hiệu quả kinh tế xã hội............................................. .............................. 64
1.Lợi ích kinh tế cho công ty. .................................................. ............... 64
2.Việc làm. .................................................. ............................................ 64
3.Tác động dây chuyền. .................................................. ........................ 65
4.Tăng thu ngân sách Nhà nước........................................... ................... 65
III.Các đề xuất cho việc nâng cao trình độ phân tích tài chính và kinh tế xã
hội của dự án. .................................................. ........................................... 66
1.Về yếu tố con người. .................................................. .......................... 66
2.Về mặt phân tích tài chính. .................................................. ................ 67
2.1 Một số chỉ tiêu phân tích mớt cần áp dụng trong dự án. .............. 67
2.2 Áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác phân tích dự án. ........... 68
3.Về các chỉ tiêu xã hội............................................. .......................... 69
Kết luận .................................................. .................................................. ...... 70
Tài liệu tham khảo: .................................................. ..................................... 71

LỜI MỞ ĐẦU.
Theo xu thế phát triển trên thị trường hiện nay, công ty thuộc mọi lĩnh vực
đều đặt ra các mục tiêu làm thế nào để phát triển công ty, mở rộng sản xuất
kinh doanh hiệu quả một cách tối đa. Là một công ty xây dựng để tồn tại và
phát triển đứng vững trên thị trường thì công ty thường xuyên đưa ra các
chiến lược, chương trình, đổi mới công nghệ...Để hoạt động với chức năng
chính là xây dựng các công trình dự án...Vậy với mục tiêu hiệu quả mở rộng
sản xuất kinh doanh, Công ty Xây dựng Công trình Văn hoá đã đưa ra ý
tưởng xây dựng tổ hợp nhà cao tầng. Nhằm tận dụng hết thế mạnh về đất đai,
khai thác hiệu quả những tiềm năng hiện có tạo chỗ dựa vững chắc cho công
tác sản xuất kinh doanh, công ty Xây dựng Công trình Văn hoá kính trình Bộ
Văn hoá cho phép Công ty được lập và xúc tiến triển khai dự án đầu tư xây
dựng một tổ hợp nhà cao tầng đa năng ngay trên diện tích đất mà công ty
đang sử dụng để làm trụ sở, nhà xưởng, nhà ở theo chủ trương của Nhà nước.
Việc thực hiện dự án này sẽ mang lại những lợi ích tài chính, kinh tế xã
hội thiết thực đồng thời tạo ra bước phát triển đột phá cho công ty Xây dựng
Công trình Văn Hoá. Để xem xét dự án khả thi hay không thì rất cần thiết
phải có bước phân tích hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội dự án có đem lại hiệu
quả gì cho chủ đầu tư và xã hội. Qua ý tưởng này em đi sâu vào nghiên cứu
đề tài: “Phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự án
xây dựng: ứng dụng dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng của Công ty Xây
dựng Công trình Văn hoá”.
Nội dung bài viết gồm 3 chương:
Chương I: Lý luận chung về dự án đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án.
Chương II: Đánh giá hiệu quả dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng của
Công ty Xây dựng Công trình Văn hoá.
Chương III: Đề xuất phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế xã
hội của dự án