Information
LỜI NểI ĐẦU


Hiện nay với sự ứng dụng của khoa học công nghệ vào sản xuất vào đời sống xã hội, thì ngành Tin học cũng có những ứng dụng rộng rãi trong tất cả các ngành, đặc biệt nó được ứng dụng vào trong các ngành quản lí kinh tế như trong Ngân hàng, các Công ty kinh doanh, trong Bệnh viện. Để có những phần mềm thực sự mạnh, bám sát được hiện trạng của các Doanh nghiệp, Công ty, khắc phục được những tồn tại yếu kém thì cần phải có những khảo sát kĩ lưỡng và thiết kế chi tiết tỉ mỉ. Nhận thức được tầm quan trọng đó ,nhà trường đã trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết để qua đó thế hệ trẻ có một nền tảng vững vàng nhằm xây dựng ngày càng giàu mạnh. Để vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế, và làm quen với môi trường làm việc ở các Doanh nghiệp, nhà trường đã tạo điều kiện cho sinh viên được đi thực tập tại các cơ sở sản xuất kinh doanh.
Trong thời gian thực tập tại Tổng công ty thương mại Hà Nội , em đó tỡm hiểu về cơ sở hạ tầng ,công nghệ được sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Là một doanh nghiệp lớn, hoạt động thương mại cần có một hệ thống hỗ trợ giao dịch đảm bảo ít tốn kém thời gian, chi phí cũng như đạt hiệu quả cao nhất .Vỡ vậy ,với những kiến thức đó học và sự đồng ý của Lónh đạo Tổng công ty, em đó chọn Đề tài chuyờn đề thực tập là: ”Xây dựng website bán hàng trực tuyến tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội” để tiếp cận và góp phần đẩy mạnh sự phổ biến của thương mại điện tử tại Việt Nam.
Cấu trúc đề tài bao gồm 3 chương :
Chương I: Giới thiệu về Tổng công ty Thương mại Hà Nội
Chương II: Phương pháp luận phục vụ đề tài
Chương III : Chương trình ứng dụng
Tài liệu