Information

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU . 1
MỤC LỤC . 3
DANH MỤC HÌNH VẼ .4
Chương 1: KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG . 6
1. Khảo sát .6
2. Đánh giá hiện trạng .13
3. Hướng giải quyết .13

Chương 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ CHỨC NĂNG 14
1. Biểu đồ phân cấp chức năng 14
2. Biểu đồ luồng dữ liệu (BDL) Vật lý 15
3. Biểu đồ luồng dữ liệu (BDL) Logic 19

Chương 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆU .
1. Mô hình thực thể liên kết
2. Mô hình quan hệ .

Chương 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG
1. Vẽ thiết kế Form .
2. Thiết kế cơ sở dữ liệu với hệ quản trị SQL Server .

Chương 5: THỰC HIỆN VÀ MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH
1. Thực hiện chương trình .
2. Mô tả chương trình .
KẾT LUẬN .
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu