Information
Mục Lục
Trang
Phần mở đầu 10
Chương 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 10
1.1 Đặt vấn đề 10
1.2 Đề cương chi tiết 12
1.3 Tóm tắt nội dung của luận văn 14
Chương 2. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG 16
2.1 Công việc nhập nguyên phụ liệu, bao bì, hóa chất- thuốc thử 16
2.1.1 Hoạt động nhập nguyên phụ liệu 16
2.1.2 Qui trình nhập nguyên phụ liệu 17
2.2 Công việc nhập thành phẩm, vật tư y tế 17
2.2.1 Hoạt động nhập thành phẩm 17
2.2.2 Qui trình nhập thành phẩm 17
2.3 Công việc xuất thành phẩm, vật tư y tế 17
2.3.1 Hoạt động xuất thành phẩm 18
2.3.2 Qui trình xuất thành phẩm 18
2.4 Công việc theo dõi chất lượng 18
2.4.1 Hoạt động theo dõi chất lượng 18
2.4.2 Qui trình theo dõi chất lượng 18
2.5 Công việc kiểm kê 18
2.5.1 Hoạt động kiểm kê 18
2.5.2 Qui trình kiểm kê 18
2.6 Công việc theo dõi nhập xuất 18
2.6.1 Hoạt động theo dõi nhập xuất 18
2.6.2 Qui trình theo dõi nhập xuất 19
Phần phân tích - thiết kế 20
Chương 3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG 21
3.1 Mô hình triển khai ứng dụng 22
3.2 Sơ lược về cách hoạt động của hệ thống: 23
3.2.1 Bộ phận quản trị hệ thống 23
3.2.2 Ban giám đốc 23
3.2.3 Tổng kho 23
3.2.4 Trưởng kho nguyên phụ liệu 23
3.2.5 Trưởng kho hóa chất – thuốc thử: 23
3.2.6 Trưởng kho bao bì 23
3.2.7 Trưởng kho thành phẩm 23
3.2.8 Trưởng kho vật tư y tế 23
3.2.9 Thủ kho nguyên phụ liệu 23
3.2.10 Thủ kho hóa chất – thuốc thử 23
3.2.11 Thủ kho bao bì 23
3.2.12 Thủ kho thành phẩm 24
3.2.13 Thủ kho vật tư y tế 24
3.3 Yêu cầu chức năng 25
3.3.1 Danh sách các công việc 25
3.3.2 Danh sách các qui định 26
3.3.3 Các biểu mẫu liên quan 29
3.3.4 Bảng phân công trách nhiệm 40
3.4 Yêu cầu phi chức năng 44
3.4.1 Tính tiến hóa 44
3.4.2 Tính tiện dụng 44
3.4.3 Tính hiệu quả 45
3.4.4 Tính bảo mật 45
3.4.5 Tính toàn vẹn dữ liệu 49
Chương 4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ 50
4.1 Phân tích thiết kế Use-Case 50
4.1.1 Mô hình Use-Case 50
4.2 Mô hinh Thực Thể - Kết Hợp 121
4.2.1 Mô hình 121
4.2.2 Mô tả chi tiết các thực thể 122
4.2.3 Mô tả chi tiết Mối Kết Hợp 125
4.3 Thiết kế dữ liệu 127
4.3.1 Mô Hình quan hệ 128
4.4 Danh sách các ràng buộc toàn vẹn 136
4.4.1 Kiểm tra miền giá trị dữ liệu 136
4.4.2 Kiểm tra ràng buộc toàn vẹn dữ liệu 137
4.5 Thiết kế đối tượng xử lý 137
4.5.1 Mô tả các đối tượng 137
4.5.2 Sơ đồ phối hợp hoạt động tổng thể các đối tượng 142
4.6 Sơ đồ phối hợp hoạt động chi tiết theo nghiệp vụ 150
4.7 Màn hình tổng thể 163
4.7.1 Sơ đồ liên kết các màn hình 163
4.7.2 Danh sách các màn hình 163
4.7.3 Báo cáo 165
Phần cài đặt chương trình 170
Chương 5. CÀI ĐẶT 171
5.1 Môi trường phát triển ứng dụng 171
5.2 Cài đặt chương trình 171
5.2.1 Kết quả cài đặt chương trình 171
Chương 6. TỔNG KẾT 199
6.1 Tự đánh giá về kết quả của đề tài 199
6.2 Hướng phát triển đề tài 199
6.3 Tài liệu tham khảo 199
6.4 Lời kết 199



Chương 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1 Đặt vấn đề

Công nghệ thông tin ngày nay đã và đang đóng vai trò vô cùng quan trọng trong xã hội, giúp con người làm việc với mức độ chính xác cao, quản lý và tổ chức công việc đạt hiệu quả, cũng như thông tin được phổ biến và cập nhật nhanh chóng, chính xác.
Không ngoài mục đích trên, với đề tài quản lý kho dược theo chuẩn GSP, chúng em mong muốn áp dụng các kiến thức được học trong trường, cùng với việc tìm hiểu, nghiên cứu các ngôn ngữ và môi trường lập trình mới để xây dựng một hệ thống phần mềm nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý kho xí nghiệp dược theo tiêu chuẩn GSP (thực hành tốt bảo quản tốt).
Hệ thống phần mềm được xây dựng nhằm hỗ trợ cho thủ kho có thể theo dõi việc nhập xuất, theo dõi chất lượng, báo cáo tồn kho, kiểm kê một cách tự động và dễ dàng. Hệ thống cũng giúp cho ban giám đốc, các tổng kho có thể giám sát và theo dõi hoạt động xuất nhập của xí nghiệp.
Tuy chủ đề không mới, nhưng điểm mạnh của đề tài là ở chỗ được phân tích thiết kế và lập trình theo hướng đối tượng và lập trình trên môi trường .NET một hệ thống ứng dụng quản lý.
Trong khuôn khổ luận văn tốt nghiệp, với những giới hạn về mặt kiến thức và thời gian thực hiện, những khó khăn trong việc sử dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng, là phương pháp phân tích thiết kế khá xa lạ đối với sinh viên chuyên ngành hệ thống thông tin, cùng với việc xây dựng ứng dụng trên môi trường lập trình .NET.
Một số khái niệm về GSP:
Định nghĩa:
GSP là những nguyên tắc chung về việc bảo quản thuốc đối với mỗi cơ sở (bao gồm nguyên liệu và sản phẩm). Các nguyên tắc này phải phù hợp với tình hình thực tế của mỗi cơ sở
Lãnh vực áp dụng:
Tồn trữ, vận chuyển và phân phối
Cơ sở áp dụng:
Nhà sản xuất, nhà xuất-nhập khẩu, nhà phân phối sỉ và khoa dược bệnh viện

Tài liệu