Information
Tên chương trình: Quản Lý Nhân Viên
Ngôn ngữ lập trình: C#( Trong này có đầy đủ code + database)
Tác giả: Minh phúc
File Size: 1MB
Ghi Chú : Quản Lý Nhân Viên viết bằng c# Kết Nối access
Tài liệu