Information

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 3


1. Khái niệm Lý luận 3
2. Khái niệm Thực tiễn 5
3. Mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn 6

CHƯƠNG II: MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỔI MỚI TƯ DUY VÀ ĐỔI MỚI KINH TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 9

1. Lý do đổi mới 9
2. Nội dung đổi mới tư duy và đổi mới kinh tế 12
2.1. Đổi mới tư duy, Đảng ta đã đổi mới nhận thức về 12
2.2. Đổi mới kinh tế 15
3. Mối liên hệ giữa đổi mới tư duy và đổi mới kinh tế 19

KẾT LUẬN 24
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 25

Tài liệu