Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ 3

1. Khái niệm nguyên nhân và kết quả: 3
2. Tính chất của mối liên hệ nhân - quả. 4

CHƯƠNG 2: MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ 7
1. Nguyên nhân sinh ra kết quả nên nguyên nhân luôn luôn có trước kết quả, còn kết quả bao giờ cũng xuất hiện sau khi nguyên nhân đã xuất hiện. 7
2. Nguyên nhân sinh ra kết quả, nhưng kết quả không hoàn toàn thụ động, nó vẫn có khả năng tác động trở lại nguyên nhân. 9
3. Nguyên nhân - kết quả có thể hoán đổi vị trí cho nhau. 11
4. Một nguyên nhân có thể sinh ra nhiều kết quả, và ngược lại, một kết quả có thể được ra đời từ rất nhiều nguyên nhân. 12
5. Kết quả không bao giờ được to hơn nguyên nhân. 14
6. Sự vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quả trong thực tiễn. 15

KẾT LUẬN 19
TÀI LIỆU THAM KHẢO 21

Tài liệu