Luận Văn Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Phổng Lăng - Thực trạng và giải pháp
+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1

  Ngày tham gia
  May 2011
  Bài viết
  870
  Tài liệu đã gửi
  870
  Tài liệu được mua
  309
  Tài liệu đã mua
  4
  ID thành viên
  17305
  Gold
  9,350
  Nạp Gold vào tài khoản

  Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Phổng Lăng - Thực trạng và giải pháp

  TÊN ĐỀ TÀI: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Phổng Lăng - Thực trạng và giải pháp
  [NOTE]MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài
  2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
  5. Phương pháp nghiên cứu
  6. Những đóng góp của đề tài
  7. Kết cấu của đề tài
  Chương 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ DÂN CHỦ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHỔNG LĂNG HIỆN NAY
  1.1. Những căn cứ lý luận và thực tiễn chủ yếu của việc ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở 5
  1.1.1. Dân chủ - vấn đề thuộc bản chất của chế độ XHCN 5
  1.1.2. Thực hiện dân chủ ở xã, phường - nội dung quan trọng của dân chủ XHCN ở nước ta 13
  1.2. Thực hện QCDC ở cơ sở với quá trình đổi mới xã Phổng Lăng hiện nay
  1.2.1. Những điều kiện cơ bản về kinh tế - xã hội tác động đến quá trình thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Phổng Lăng
  1.2.2. Thực hiện QCDC ở cơ sở - mục tiêu và động lực của quá trình đổi mới trên địa bàn xã Phổng Lăng hiện nay
  Chương 2. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHỔNG LĂNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA
  2.1. Quá trình tổ chức, triển khai 24
  2.1.1. Xây dựng kế hoạch triển khai QCDC ở cơ sở trên địa bàn xã 24
  2.1.2. Tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn xã 25
  2.2. Những kết quả và hạn chế của quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở xã Phổng Lăng 25
  2.2.1. Kết quả đạt được và nguyên nhân của nó 25
  2.2.2. Những hạn chế và nguyên nhân của nó 32
  2.3. Những vấn đề đặt ra cần giải quyết 35
  Chương 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHỔNG LĂNG
  3.1. Những phương hướng cơ bản 40
  3.1.1. Thực hiện QCDC ở cơ sở gắn liền với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã 40
  3.1.2. Đổi mới việc thực hiện QCDC một cách sáng tạo, phù hợp với địa bàn xã 42
  3.1.3. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với chính quyền, đoàn thể nhân dân 43
  3.2. Những giải pháp chủ yếu 44
  3.2.1. Không ngừng nâng cao nhận thức, năng lực thực hành dân chủ cho cán bộ và nhân dân 45
  3.2.2. Củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân 46
  3.2.3. Thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với phát triển kinh tế - xã hội, trình độ dân trí trên địa bàn xã 49
  3.2.4. Thực hiện QCDC gắn với kỷ cương, pháp luật 50
  3.2.5. Đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị xã không ngừng được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ
  3.2.6. Định kỳ tổng kết thực tiễn việc thực hiện QCDC ở cơ sở 52
  3.2.7. Xây dựng cộng đồng bản dân cư 53
  KẾT LUẬN 55  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


  1. Ban Dân vận Trung ương (2003), Triển khai quy chế dân chủ ở buôn làng.
  2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Giáo trình Triết học Mác – Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  4. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  5. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  6. Đảng Cộng sản Việt Nam (18/2/1998), Chỉ thị 30 CT/TW “Về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”.
  7. Đảng Cộng sản Việt Nam (15/6/2000), Thông báo 304 TB/TW của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 30 CT/TW ngày 18/2/1998”.
  8. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  9. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  10. Đảng uỷ xã Phổng Lăng (2009), Báo cáo trình kỳ họp 13 – HĐND khoá XVIII.
  11. Đảng uỷ xã Phổng Lăng (2009), Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo chi uỷ, chi bộ nhiệm kỳ 2007 – 2009.
  12. Đảng uỷ xã Phổng Lăng (2009), Báo cáo Đại hội II – Chi bộ Công chức xã.
  13. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 1992 (2007), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  14. Hiến pháp Việt Nam 1946, 1959, 1980, 1992, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.
  15. C.Mác và Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  16. C.Mác và Ph. Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 16, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  17. V.I.Lênin (1976), Toàn tập, tập 23, Nxb Tiến bộ, Matxcơva.
  18. V.I.Lênin (1976), Toàn tập, tập 33, Nxb Tiến bộ, Matxcơva.
  19. V.I.Lênin (1976), Toàn tập, tập 44, Nxb Tiến bộ, Matxcơva.
  20. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  21. Hồ Chí Minh (2000),Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  22. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  23. Nghị định 29 NĐ/CP ngày 11 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ.
  24. Đỗ Tư (2004), Tư tưởng chính trị của Lênin từ cách mạng Nga đến cách mạng Việt Nam, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội.
  25. Uỷ ban thường vụ Quốc hội (20/4/2007), Pháp lệnh thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Hà Nội.
  26. Uỷ ban nhân dân xã Phổng Lăng (12/2009), Báo cáo Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (2007 – 2009).  [/NOTE]
  File đính kèm
  • Đề 2.rar
   File Type: rar 95.2 KB , Có 5 lượt tải
  Last edited by hachi0404; 06-14-2011 at 01:16 AM.


 

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-02-2011, 02:19 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-07-2011, 11:22 AM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-26-2011, 12:40 PM

Visitors found this page by searching for:

bai thu hoach thuc hien quy che dan chu

thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

BAI THU HOACH VE THUC HIEN QUY CHE DAN CHU O CO SO

báo cáo quy chế dân chủ ở cơ sở

tiểu luận thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

báo cáo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

bai thu hoach quy che dan chu

Bai thu hoach ve thuc hien quy che dan chu

bao cao quy che dan chu o co so

nghien cuu van de thuc hien phap lenh dan chu co so

nghien cuu ve van de thuc hien phap luat dan chu o co so

bai thu hoach ve quy che dan chu

khoa luan thuc hien quy che dan chu o co so

báo cáo quy chế dân chủ cơ sở

bai thu hoach thuc hien quy che dan chu co so

De tai thuc hien quy che dan chu

bao cao thuc hien quy che dan chu co sobai thu hoac thuc hien quy che dan chu tai dia huongbaài luận van thuc trang thuc hien quy che dan chu co sobáo cáo thực hiện quy chế dân chủbài viết Kết luận thực trạng thực hiện quy chế dân chủbai thu hoach thuc hien dan chu o co sobai thu hoach quy che dan chu o co sođề tài thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sởThực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Phổng Lăng - Thực trạng và giải pháp

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình