Information
MỤC LỤC
Phần mở đầu
1
Dưới góc độ triết học- xã hội vấn đề môi trường sinh thái là một điều mới mẻ.Trong vài thập kỷ gần đây, vấn đề môi trường sinh thái nổi lên như một vấn đề mang tính toàn cầu, cấp bách của thời đại.
Vấn đề môi trường sinh thái ngày nay đang đụng chạm đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội và liên quan đến nhiều khoa học.Những khía cạnh khác nhau của vấn đề môi trường như sinh học, kinh tế, địa lý, y học, tư tưởng, chính trị, đạo đức... Từ thực tiễn nghiên cứu và giải quyết vấn đề sinh thái của thời đại và trong điều kiện cụ thể của nước ta đã nảy sinh nhu cầu cần thiết phải có một cơ sở lý luận- phương pháp luận chung nền tảng cho việc xem xét mối quan hệ giữa con người và tự nhiên , đặc biệt là vai trò ngày càng to lớn của con người và xã hội trong việc biến đổi tự nhiên, và ngày nay là việc khắc phục những mặt tiêu cực của quá trình phát triển xã hội, để làm thế nào loài người có thể trở lại sống hài hoà thực sự với tự nhiên trong thế giới hiện đại.
Phần nội dung 2
A.Thực chất của vấn đề môi trường sinh thái hiện nay 2
1- Sinh thái, sinh thái học và môi trường sinh thái 2
2- Vấn đề môi trường sinh thái ngày nay. 2
3.Một số giải pháp cơ bản đối với vấn đề môi trường sinh thái ngày nay: 6
B.Mối quan hệ giữa tự nhiên,xã hội và con người. 6
1. Nguyên lý về tính thống nhất vật chất của thế giơi. 6
2-Nguyên lý về sự phụ thuộc của mối quan hệ giữa con người và tự nhiên vào trình độ phát triển của xã hội. 7
3-Nguyên lý về sự điều khiển có ý thức mối quan hệ giữa con người và tự nhiên. 8
C.Vấn đề môi trường sinh thái ở việt Nam. 8
1-Môi trường sinh thái ở Việt Nam hiện nay thực trạng và đặc điểm. 9
2-Khái quát hiện trạng môi trường việt Nam :một số vấn đề và những giải pháp. 9
Phần kết luận 12
Tài liệu tham khảo 13
Tài liệu