Information
A.Lời Mở Đầu
Học thuyết Mác ra đời do Các-Mac và Argghen sáng lập vào giữa thế kỉ 20, đây là thời kì lịch sử mà giai cấp tư sản đã giành được chính quyền, đã hoàn thành cuộc cách mạng chủ nghĩa.
Đối tượng của kinh tế chính trị là quan hệ sản xuốt xã hội trong mối liên hệ chặt chẽ và tác động qua lại vói lực lượng sản xuất va kiến trúc thượng tầng . Kinh tế học chính trị nghiên cứu quan hệ sản xuất nhưng không phải nghiên cứu biểu hiện bên ngoai các hiện tượng và quá trình kinh tế để rút ra quy luật chi phối sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng
Trong chủ nghĩa tư bản, nông nghiệp cũng trở thành lĩnh vực đầu tư của tư bản, cũng được kinh doanh theo phương thức TBCN. Chủ nghĩa tư bản xuất hiện trong nông nghiệp bằng cả con đường phân hoá của những người nông dân, hình thành lớp giàu có kinh doanh nông nghiệp theo phương thức TBCN và bằng cả sự nhận thức của các nhà tư bản đầu tư vào nông nghiệp . chính vì vậy mà các nhà tư bản nông nghiệp đã đầu tư vào ruộng đất .Nhà tư bản kinh doanh ruộng đất được hưởng lợi nhuận bình quân, địa chủ là chủ sở hữu ruộng đất được hưởng địa tô.
Trong bài tiểu luận này em muốn đi tìm hiểu về các hình thức, bản chất của địa tô trong TBCN và ý nghĩa của nó đối với vấn đề ruộng đất nước ta . trong quá trình làm, em đã cố gắng thể hiện được cốt lõi của vấn đề và thực hiện trung thực tư tưởng của các nhà kinh điển Mác-Lê Nin và các quan điểm của đảng.
Tuy nhiên trong quá trinh làm, do còn có những hạn chế, lại là vấn đề khó và phức tạp nên em không tránh khỏi khiếm khuyết , em rất mong được sự góp ý chỉ bảo của cô giáo
Tài liệu