Information
Mục Lục
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Nguyên tắc toàn diện của phép biện chứng duy vật.
- Phép biện chứng duy vật là khoa học về mối liên hệ phổ biến, sự tác động qua lại lẫn nhau,ảnh hưởng lẫn nhau trong một thể thống nhất.
- Phép biện chứng là khoa học về sự phát triển.
2. Khái niệm về kinh tế thị trường(KTTT).
3. Việc chuyển đổi nền kinh tế thời chiến sang nền kinh tế thị trường ở nước ta thời kì đầu đổi mới.
- Tình hình kinh tế lúc bấy giờ và những khó khăn vấp phải.
II. PHẦN NỘI DUNG.
1.Tính tất yếu khách quan của việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường thời kì quá độ ở nước ta.
- Cơ sở khách quan của sự tồn tại và phát triển kinh tế thị trường ở VN.
- Tác dụng to lớn của sự phát triển kinh tế thị trường.
2. Đặc trưng bản chất nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Nền KTTT gồm nhiều thành phần trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.
- Trong nền KTTT thực hiện nhiều hình thức phân phối thu nhập,trong đó phân phối theo lao động là chủ yếu.
- Cơ chế vận hành nền kinh tế là cơ chế thị trườngcó sự quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa.
- Nền KTTT là nền kinh tế mở, hội nhập.
3. Chính sách đổi mới nền kinh tế thị trường của Đảng và Nhà nước ta.
- Mục tiêu, chính sách và định hướng phát triển KTTT.
4.Những thành tựu, hạn chế và biện pháp khắc phục trong quá trình xây dựng và phát triển KTTT ở nước ta.
- Công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ…
III. KẾT LUẬN
1. Tổng kết khaí quát lại đề tài, rút ra bài học kinh nghiệm.
2. Ý kiến của bản thân.

Tài liệu