Information
I.ĐẶT VẤN ĐỀ
. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xó hội là một trong những nội dung cốt lừi nhất trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, là tư tưởng chính trị đặc sắc, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt và bao trùm trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đặc sắc ấy thể hiện nhất quán mục tiêu của con đường cách mạng mà Người đó lựa chọn, nú vừa đáp ứng được yêu cầu bức xúc của dân tộc và khát vọng của quần chúng nhân dân giành lấy độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc, giải phóng cuộc đời lầm than, đói khổ dưới ách thống trị tàn bạo của chủ nghĩa thực dân, đế quốc và bè lũ tay sai. Tư tưởng ấy đó đưa dân tộc ta đến độc lập, tự do, nước nhà Bắc – Nam thống nhất và ngày nay, đó là nguồn sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng một xó hội Việt Nam mới xó hội chủ nghĩa: dõn giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. .Độc lập dõn tộc gắn liền với CNXH đõy cũng là vấn đề của thời đại- thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên CNXH trên phạm vi thế giới
Nghiên cứu nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH không chỉ là vấn đề của quá khứ lịch sử mà cũn cú ý nghĩa lý luận và thực tiễn núng hổi trong giai đoạn hiện nay và lâu dài hơn nữa.
Tài liệu