Information
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xó hội là bài học lớn, xuyờn suốt quỏ trỡnh cỏch mạng Việt Nam, là con đường duy nhất đúng mà Đảng ta và dân tộc Việt Nam đó lựa chọn.
Thực tiễn cách mạng Việt Nam gần một thế kỷ qua cho chúng ta nhận thức sâu sắc hơn bài học độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xó hội. Sự gắn kết giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xó hội cũng chớnh là con đường tất yếu khách quan, hợp với quy luật phát triển của đất nước, hợp lũng người. Đó là sự lựa chọn của Đảng, Bác Hồ và cũng chính là sự lựa chọn của nhân dân, của lịch sử.
Ngay từ khi thực dõn Pháp xâm lược Việt Nam, nhân dân ta đó liờn tiếp đứng lên đấu tranh chống lại kẻ xâm lược. Từ năm 1858 đến trước năm 1930 đó cú hàng trăm phong trào, cuộc khởi nghĩa oanh liệt dưới sự lónh đạo của các sĩ phu, các nhà yêu nước theo nhiều khuynh hướng khác nhau, nhưng đều bị thực dân Pháp đàn áp tàn bạo và thất bại. Nguyên nhân chính là do không có đường lối cách mạng đúng đắn theo một hệ tư tưởng tiên tiến, khoa học và cách mạng. Đó là sự khủng hoảng đường lối cứu nước.
Tháng 6 năm 1911 người thanh niên Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc,Hồ Chí Minh, Bác Hồ…) ra đi tỡm đường cứu nước. Bôn ba nhiều nơi trên thế giới, vừa lao động vừa quan sát, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm cỏc cuộc cỏch mạng tư sản điển hỡnh (Phỏp, Mỹ); tham gia hoạt động trong Đảng Xó hội Phỏp, sau đó trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, Người đó rỳt ra nhiều bài học quý bỏu và bổ ớch, là cơ sở cho sự lựa chọn con đường cách mạng của mỡnh.
Cách mạng tháng mười Nga nổ ra và thắng lợi đó ảnh hưởng sâu sắc đến Nguyễn Ái Quốc. Song bước ngoặt lớn trong tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc diễn ra khi Người đọc được Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I.Lênin vào tháng 7 năm 1920. Người đó tỡm thấy con đường giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp; giai cấp vô sản phải nắm lấy ngọn cờ giải phóng dân tộc, độc lập dân tộc phải gắn với chủ nghĩa xó hội; cỏch mạng dõn tộc từng nước gắn với phong trào cách mạng thế giới… Người khẳng định: "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản". Từ đó, Người truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào đất nước ta, sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lónh đạo Đảng và nhân dân ta giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Toàn dân ta đi theo Đảng. Vỡ vậy, cú thể núi đó là sự lựa chọn của lịch sử Việt Nam, của toàn dõn tộc Việt Nam.
Tài liệu