Information
Trong nhiều văn kiện của Đảng ta, vấn đề độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội luôn được khẳng định một cách mạnh mẽ và dứt khoát. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tư tưởng chính trị đặc sắc xuyên suốt cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh.Trong thời kỳ trước Người đã có nhiều vị lãnh tụ yêu nước đã đứng lên đấu tranh vì tự do của nhân dân như cụ Phan Bội Châu , Phan Châu Trinh…Tuy nhiên tư tưởng của họ đã dựa dẫm quá nhiều vào những thế lực bên ngoài và còn nhiều điểm yếu cho nên những phong trào do họ tổ chức và lãnh đạo đã dấn đến hệ quả là thất bại. Mặc dù chủ tịch Hồ Chí Minh sống trong thời kì đó nhưng Người đã vượt qua giới hạn của tư tưởng phong kiến đã lỗi thời và nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đó là bài học xuyên suốt quá trình cách mạng của nước ta.
Tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm các quan điểm cơ bản về giải phóng dân tộc, giai cấp và con người, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa vã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, về sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tư tưởng chính trị đặc sắc của Hồ Chí Minh vì Người đã vượt qua giới hạn của tư tưởng phong kiến đã lỗi thời, các phong trào, các cuộc khởi nghĩa yêu nước bị thất bại, quần chúng cách mạng bị thất bại trong biển máu mà đươc thể hiện sự đau lòng khi thất bại “Trăm lần thất bại chưa có một lần thành công” của cụ Phan Bội Châu khi cụ đã đứng lên cầm ngọn cờ giải phóng. Khi bắt tay vào sứ mênh cao cả của mình Người cũng xác định cần phải giải quyết hai nội dung cơ bản đó là : độc lập dân tộc và dân chủ nhân dân. Trong đó độc lập dân tộc là nhu cầu bức thiết cần phải tập trung sức lực giải quyết.Người luôn quan niệm độc lập dân tộc là mục tiêu trước tiên phải giành được để tiến lên chủ nghĩa xã hội. Như chúng ta đã biết, dân tộc ta có truyền thống yêu nước, anh dũng bất khuất, đã từng chiến thắng nhiều đế quốc phong kiến hung hãn. Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, phong trào yêu nước đã dấy lên hết sức mạnh mẽ. Liên tiếp nổ ra các cuộc nổi dậy trên khắp mọi miền đất nước thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các bậc sĩ phu, kể cả một bộ phận quan lại phong kiến .Trong bối cảnh đó, độc lập dân tộc càng trở nên là yêu cầu cơ bản,cấp thiết và khách quan của xã hội Việt Nam - xã hội thuộc địa, nửa phong kiến.trong bối cảnh rối ren đó chủ nghĩa Mac_Lê Nin ra đời đã vạch rã đường đi cho con đường cách mạng giải phóng dân tộc va độc lập dân tộc cua xã hội Việt Nam
Tài liệu