Information
LỜI NÓI ĐẦU
Dân tộc Việt Nam ta có truyền thống yêu nước, anh dũng bất khuất, đã từng chiến thắng nhiều đế quốc phong kiến hung hãn. Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, phong trào yêu nước đã dấy lên hết sức mạnh mẽ. Liên tiếp nổ ra các cuộc nổi dậy khắp mọi miền đất nước, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các bậc sĩ phu, kể cả một bộ phận quan lại phong kiến. Các phong trào Cần Vương, khởi nghĩa Yên Thế; các phong trào Duy Tân, Đông Du, khởi nghĩa Yên Bái và hàng chục cuộc đấu tranh khác nữa đều bị thực dân Pháp thẳng tay đàn áp và thất bại.
Độc lập, tự do là khát vọng lớn nhất của các dân tộc thuộc địa. Độc lập dân tộc trở nên là yêu cầu cơ bản, cấp bách. Công cuộc giải phóng dân tộc Việt Nam khi ấy ở trong “tình hình đen tối như không có đường ra”. Bằng con đường nào và giai cấp nào có khả năng gánh vác sứ mệnh trọng đại đó?
Nguyễn Ái Quốc là người gieo hạt, gây mầm cách mạng Việt Nam. Người đã đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa xã hội. Vời kỳ công của Nguyễn Ái Quốc, chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp với phong trào yêu nước và phong trào công nhân Việt Nam chuyển hóa thành một tất yếu đưa đến một sự kiện trọng đại: năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Sự kiện này là mốc son đánh dấu sự kết hợp các nhân tố dân tộc và giai cấp, quốc gia và quốc tế, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong bản chất của Đảng. Khác với các con đường cứu nước của ông cha, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa phong kiến hoặc chủ nghĩa tư bản, con đường của Hồ Chí Minh là “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”
MỤC LỤC 1
Mở đầu 2
I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc 2
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH 3
III. Mối quan hệ giữa độc lập dõn tộc gắn liền với CNXH 4
IV. Sự thể hiện trờn thực tế tư tưởng Hồ Chí Minh về
độc lập dân tộc gắn liền với CNXH 6
V. Những điều kiện bảo đảm độc lập dõn tộc gắn liền với
CNXH của cỏch mạng Việt Nam 7
Tài liệu tham khảo: - Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
- Một số tài liệu trên Internet

Tài liệu