Information
MỤC LỤC
A/ LỜI MỞ ĐẦU 2
B/ LIÊN MINH GIAI CẤP CÔNG NÔNG TRI THỨC TRONG XÃ HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 3
І. Thực trạng giai cấp công- nông- tri thức trong xã hội nước ta hiện nay 3
1. Giai cấp công nhân: 3
2. Giai cấp nông dân: 7
3. Tầng lớp trí thức: 8
II. Liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và tri thức trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam 10
1.Đặc điểm của giai cấp công - nông - trí thức ở Việt Nam: 10
2.Nội dung cơ bản của liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam 11
a/ Nội dung chính trị của liên minh: 11
b/ Nội dung kinh tế của liên minh: 13
c/ Nội dung văn hóa, xã hội của liên minh: 14
3.Phương hướng chủ yếu nhằm củng cố tăng cường liên minh công – nông – trí thức Việt Nam hiện nay 15
C/ KẾT LUẬN : 21
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO:
24
Tài liệu