Information
Chuyên ngành: Giáo dục chính trị

1. Lí do chọn đề tài
Chủ tịch Hồ Chí Minh người sáng lập và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam. Từ khi Đảng Cộng sản được thành lập đến nay, gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Mỗi bước đi của cách mạng Việt Nam gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp và sự phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, trong đó tư tưởng QPTD đã trở thành tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt để tập hợp toàn dân và các hình thức mặt trận, phát huy cao độ khả năng của nhân dân trong cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện, trường kỳ, là nguồn gốc thắng lợi của cuộc kháng chiến cứu nước thần thánh của nhân dân ta chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.
Hiện nay, tình hình chính trị thế giới và trong nước đang có nhiều diễn biến phức tạp. Trên thế giới, các cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc vẫn tiếp tục diễn ra gay gắt và quyết liệt, nguy cơ chiến tranh thế giới bị đẩy lùi nhưng những cuộc xung đột vũtrang và nội chiến vẫn xảy ra và kéo dài ở nhiều nơi, những mâu thuẫn gay gắt về dân tộc, tôn giáo, lãnh thổ đang tiếp diễn. Trong bối cảnh đó, các nước XHCN còn lại tiếp tục phấn đấu xây dựng đất nước theo con đường XHCN phù hợp với đặc điểm từng nước. Việt Nam đã và đang nằm trong tầm ngắm của các thế lực phản động và đế quốc, chúng lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, sắc tộc để can thiệp vào công việc nội bộ của ta nhằm thực hiện diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, gây bạo loạn chính trị, tình hình đó đã đặt ra những yêu cầu mới cho nhiệm vụ QP - an ninh trong thời kỳ mới, nhiệm vụ QP không chỉ của riêng Đảng và Nhà nước mà là của toàn thể nhân dân. Vì thế, cần thiết phải học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về QPTD trong bối cảnh hiện nay để phát huy tổng hợp sức mạnh toàn dân, của hệ thống chính trị, từng bước nâng cao tiềm lực QP- an ninh của đất nước để bảo vệ vững chắc độc lập, an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN làm thất bại mọi âm mưu chống phá nhà nước XHCN của các thế lực thù địch....
Tài liệu