Information
ĐỀ CƯƠNG
LỜI CẢM ƠN
2
MỞ ĐẦU 3
I: Lý do chọn đề tài 3
II: Giải quết vấn đề 4
1. Người là hiện thân sáng chói của tư tương độc lập được gắn liền
với CNXH 4
2. Tinh thần mẫu mực tư lực tư cường tự chủ ,đổi mới và sáng tạo ở
HỒ CHÍ MINH 12
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với
sức mạnh thời đại 16
4. Thực tiễn Việt Nam hiện nay 16
III. KẾT LUẬN 19
I: Lý do chọn đề tài
Lịch sử Việt Nam là lịch sử không ngừng đấu tranh dựng nước và giữ nước. Tinh thần yêu nước luôn luôn đứng ở hàng đầu trong bảng giá trị tinh thần truyền thống Việt Nam. Đối với một người dân mất nước, cái quý nhất trờn đời là độc lập của Tổ quốc, tự do của nhân dân. Như Hồ Chí Minh đó từng núi: "Cỏi mà tụi cần nhất trờn đời là: Đồng bào tôi được tự do, Tổ quốc tôi được độc lập...". Hồ Chí Minh là người đó đưa ra chân lý bất hủ, có giá trị cho mọi thời đại: "Không có gỡ quý hơn độc lập, tự do". Đó không chỉ là lý tưởng mà cũn là lẽ sống, là học thuyết cỏch mạng của Hồ Chớ Minh, là lý do chiến đấu, là nguồn sức mạnh làm nên chiến thắng, nguồn động viên đối với các dân tộc bị áp bức trên thế giới.
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xó hội là tư tưởng chính trị đặc sắc, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt và bao trùm trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đặc sắc ấy thể hiện nhất quán mục tiêu của con đường cách mạng mà Người đó lựa chọn, nú vừa đáp ứng được yêu cầu bức xúc của dân tộc và khát vọng của quần chúng nhân dân giành lấy độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc, giải phóng cuộc đời lầm than, đói khổ dưới ách thống trị tàn bạo của chủ nghĩa thực dân, đế quốc và bè lũ tay sai. Tư tưởng ấy đó đưa dân tộc ta đến độc lập, tự do, nước nhà Bắc – Nam thống nhất và ngày nay, đó là nguồn sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng một xó hội Việt Nam mới xó hội chủ nghĩa: dõn giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.
Tài liệu