Information
mục lục
a.lời mở đầu
2
b.nội dung. 3
i. Phân tích và chứng minh luận điểm. 3
1. Tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với cnxh. 3
1.1. Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và cnxh. 3
1.1.1. độc lập dân tộc là cơ sở, tiền đề tiến lên cnxh 3
1.1.2. Cnxh là con đường bảo vệ và phát triển thành quả của độc lập dân tộc. 3
1.1.3. Sự thể hiện trên thực tế của tư tưởng hồ chí minh về luận điểm. 4
1.2. Những điều kiện đảm bảo thực hiện luận điểm . 5
2. Tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, đổi mới và sáng tạo. 5
2.1.tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường. 5
2.2. Nét đổi mới và sáng tạo trong tư tưởng hồ chí minh. 6
ii. Liấn hệ với thực tiễn việt nam. 7
1.kiên định con đường mà hồ chí minh đã lựa chọn. 7
2. độc lập, tự chủ, tự cường, đổi mới và sáng tạo. 8
iii. Kết thúc vấn đề. 9
c. Danh mục tài liệu tham khảo. 10
Tài liệu