Information
Lời mở đầu:
Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969).
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mac-Lenin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người và trong thực tế tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng Cộng Sản Việt Nam và của dân tộc Việt Nam
Đảng ta xác định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn dân ta. Có thể nói rằng tư tưởng Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng nhất tạo nền tảng, kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng và là cơ sở khoa học cùng với chủ nghĩa Mác-Lenin để hoạch định và thực hiện mục tiêu,nhiệm vụ và chiến lược cách mạng Việt Nam.Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể ở Việt Nam; kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là lý luận chiến lược, sách lược về cách mạng giải phóng dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội; là khoa học về những vấn đề có tính quy luật của sự phát triển một xã hội thuộc địa, nửa phong kiến nền kinh tế chưa phát triển; là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và nhân dân các dân tộc Việt Nam ở thời đại mới. Đặc điểm nổi bật trong tư tưởng của Người đó là tính toàn diện, tính hiện thực sâu sắc không giáo điều, sáng tạo và ý chí kiên định và vấn đề dân tộc trong tư tưởng của Người là một điển hình.
Giá trị lớn nhất, xuyên suốt tư tưởng Hồ Chí Minh là sự gắn bó hữu cơ giữa giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Vì thế tôi chọn đề tài nghiên cứu quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc vá giai cấp trong tư tưởng của Hồ Chí Minh thấy được quan điểm, sự trung thành với chủ nghĩa Mac-Lenin, sự sáng tạo và tính hiện thực trong tư tưởng của Hồ Chí Minh, một trong những cơ sở tạo nên thắng lợi của cuộc cách mạng Việt Nam, trong những trường hợp khác tư tưởng Hồ Chí Minh giúp ta cách nhìn nhận và hành động khoa học,tránh giáo điều, rập khuôn, máy móc hoặc xét lại, bảo thủ trì trệ. Vì vậy khi nghiên cứu vấn đề này không chỉ giúp ta hiểu sâu hơn về tư tưởng của Bác mà còn giúp ta vận dụng vào thực tiễn khi mà nước nhà đang ngày càng phát triển hơn và cũng còn nhiều đe dọa và thách thức hơn.
Tài liệu