Information
LỜI MỞ ĐẦU
Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt vời về tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hộ,Người luôn mang trong mình một tinh thần độc lập tự chủ,tự lực tự cường,không ngừng đổi mới và sáng tạo.Sự nghiệp và tư tưởng của Người được cả thế giới vinh danh,là ngọn lửa soi đường cho cách mạng Việt Nam đi đến thành công và cũng là kim chỉ nam cho cách mạng của các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới.
Tên tuổi và sự nghiệp của Hồ Chí Minh đã thực sự là ngọn cờ trong khối óc và trái tim cửa người Việt Nam của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng của người đã thấm nhuần tới từng người dân Việt Nam,là cốt lõi của sự thành công trong con đường kháng chiến,bảo vệ và xây dựng của đảng ta.Giương cao ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh để vẫy gọi và quy tụ mọi tấm lòng Việt Nam vốn nặng lòng vì quê hương, đất nước. Những người đã trải qua sự thử thách trong gần nửa thế kỷ chiến đấu và chiến thắng. Những người với những hoàn cảnh và điếu kiện khác nhau đã gửi gắm tình yêu nước thương nòi của mình trong nhiều hành động và nghĩa cử không ai giống ai. Làm cho mọi giọt máu của mỗi người Việt Nam cùng chảy về trái tim của dân tộc để rồi toả đi khắp bốn phương nuôi dưỡng hành động vì nghĩa lớn đất nước. Làm được điều đó cũng là cách tao nên được sự đồng thuận xã hội sâu sắc và rộng lớn, có sức vẫy gọi và hội được khối đại đoàn kết toàn dân tộc hường về mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng văn minh.
"Tư tưởng Hồ Chí Minh" không khép kín, tự đủ, không nhất thành bất biến mà luôn luôn phát triển với dân tộc và thế giới. Phải biết làm cho tư tường Hồ Chí Minh sống trong cuộc sống của mọi người Việt Nam, tiếp tục cho nghị lực và tâm hồn của mỗi con người đang xây dựng cuộc sống của mình, gia đình mình và góp phần vào sự nghiệp chung của đất nước. Ngày nay,tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam định hướng cho sự phát triển của Đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam.Như vậy,đi qua nhiều thế kỉ và chứng kiến những thành tựu của đất nước ta trong thời gian vừa qua,chúng ta luôn nhận thấy rằng việc ứng dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong đường lối của Đảng ta là một việc làm cần thiết.Người luôn là tấm gương sáng cho từng Đảng viên,cho mọi người Việt Nam và trên toàn thế giới học tập và trong diễn văn đại lễ kỉ niệm 105 năm ngày sinh của Người,đã có viết “ Người là hiện than sáng chói của tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với Chủ Nghĩa Xã Hội,là mẫu mực của tinh thần độc lập tự chủ,tự lực tự cường,đổi mới và sáng tạo”. Điều này góp phần làm nổi bật tính cần thiết và tầm quan trọng trong việc đinh hướng cho việc đi lên của Đảng ta trong thời kì đổi mới ngày này.
Đây là một đề tài rất rộng lớn ,mặc dù đã có nhiều cố gắng song bài tiểu luận của em không thể tránh khỏi những thiếu sót do thời gian có hạn và kiến thức thu nhận chưa nhiều rất mong sự đóng góp ý kiến của thầy để bài tiểu luận của em hoàn thiện hơn
Tài liệu