Information
Chương I: Chủ nghĩa Mác-Lênin về vai trò của quần chúng nhân dân.
I. Những quan niệm cơ bản của triết học Mác-Lênin về con người
1. Con người là một thực thể thống nhất giữa mặt sinh vật với mặt xã hội
2. Con người là chủ thể và là sản phẩm của lịch sử
II- Quan hệ giữa cá nhân và xã hội
1. Khái niệm cá nhân
2. Biện chứng giữa cá nhân và xã hội
III- Vai trò quần chúng nhân dân trong lịch sử
1. Khái niệm quần chúng nhân dân trong lịch sử
2. Vai trò của quần chúng nhân dân
Chương II: Truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam.
Chương III: Nội dung đoàn kết dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

I. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc.
II.Nguyên tắc đại đoàn kết của Hồ Chí Minh.
Chương IV: Tính đúng đắn của câu nói qua thực tiễn lịch sử.
Tài liệu