Information
MỤC LỤC
CHƯƠNG I 1
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 1
I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất và mục tiêu của CNXH 1

1. Con đường hình thành tư duy Hồ Chí Minh về CNXH ở Việt Nam 1
2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của CNXH. Theo các nhà kinh điển Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội là một xã hội có những đặc trưng cơ bản sau 1
3. Quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã hội
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 5
1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 5
2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về bước đi và biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 6
III. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội vào công cuộc đổi mới hiện nay 7
1. Trong quá trình đổi mới phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 7
2. Đổi mới là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản
Chương II 9
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại 9
I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc 9

1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc được hình thành từ những cơ sở nào? 9
2. Những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc 9
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
1. Quá trình nhận thức của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại 13
2. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại 13
2. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay 16
3. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay 16
CHƯƠNG III 18
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam - về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân 18
I. Những luận điểm chủ yếu của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

1. Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định hàng đầu đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi 18
1. Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước 19
2. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam 19
3. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin "làm cốt"
4. Đảng Cộng sản Việt Nam phải được xây dựng theo những nguyên tắc đảng kiểu mới của giai cấp vô sản
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước 20
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về một Nhà nước của dân, do dân, vì dân
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước 22
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về một Nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ 23
4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả 24
III. Xây dựng Đảng vững mạnh, làm trong sạch bộ máy Nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay 24
1. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản trong cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay 24
2. Xây dựng Nhà nước ngang tầm nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng mới
CHƯƠNG IV 26
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn, văn hoá 26
I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 26

1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò và sức mạnh của đạo đức
2. Những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới 26
II. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh 27

Tài liệu