Information
MỤC LỤC
I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUÂN SỰ 1

1. Bối cảnh lịch sử 1
2. Cơ sở hình thành tư tưởng quân sự HCM 2
1.1. Các phong trào đấu tranh của dân tộc 3
2.2. Chủ nghĩa Mac-LeNin 4
3.3. Phẩm chất của HCM 4
4.4. Tinh hoa văn hóa nhân loại, thế giới 5
5.5. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc VN 6
II. DÙNG BẠO LỰC CM ĐẺ CHỐNG LẠI BẠO LỰC PHẢN CM VÀ TƯ TƯỞNG BẠO LỰC CM THỐNG NHẤT VỚI TƯ TƯỞNG NHÂN ĐẠO VÀ HÒA BÌNH 7
1. Dùng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng 7
2. Tư tưởng bạo lực c/m thống nhất với tư tưởng nhân đạo và hòa bình 12
III. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ KHỞI NGHĨA VŨ TRANG TOÀN DÂN
1. Khởi nghĩa vũ trang ở Việt Nam là khởi nghĩa vũ trang toàn dân 17
2. Khởi nghĩa vũ trang phải biết tạo thời cơ và nắm vững thời cơ 17
3. Khởi nghĩa vũ trang là cuộc chiến đấu bằng lực lượng vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị 18
4. Khởi nghĩa từng phần đi đến Tổng khởi nghĩa 19
5. Mục tiêu khởi nghĩa-Khởi nghĩa là để giành chính quyền 19
IV. TƯ TƯỞNG KHÁNG CHIẾN TOÀN DÂN, TOÀN DIỆN, TRƯỜNG KÌ DỰA VÀO SỨC MÌNH LÀ CHÍNH 19
1. Cơ sở hình thành tư tưởng 19
2. Kháng chiến toàn dân 20
3. Kháng chiến toàn diện 22
4. Kháng chiến trường kì, dựa vào sức mình là chính 24
V. NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ 26
5. Nắm vững tư tưởng chiến lược tiến công,luôn dành thế chủ động 29
6. Kết hợp chặt chẽ lực, thế, thời, mưu 30
7. Đánh vào lòng người,kết hợp tác chiến với binh vận, địch vận 34
8. Biết khởi đầu và biết kết thúc chiến tranh 34
VI. TƯ TƯỞNG VỀ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CHÍNH TRỊ VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN 35
VII. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG CĂN CỨ ĐỊA, XÂY DỰNG HẬU PHƯƠNG, XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 38

1. Xây dựng căn cứ địa 38
2. Xây dựng hậu phương 39
3. Xây dưng nền quốc phòng toàn dân 39

Tài liệu