Information
MỤC LỤC
I. QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1

1.1. Sự ra đời của Đảng 1
1.2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam 2
1.3. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam 2
II.QUAN NIỆM VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG CẦM QUYỀN 4
2.1. Đảng lãnh đạo nhân dân giành chính quyền trở thành đảng cầm quyền 4
2.2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền 5
2.2.1. Mục đích lý tưởng của đảng cầm quyền 5
2.2.2. Đảng cầm quyền vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân 6
2.2.3. Đảng cầm quyền, dân là chủ 8
III. VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN Ở NƯỚC TA 8

I. QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
1.1. Sự ra đời của Đảng
Đề cập các yếu tố cho sự ra đời của Đảng Cộng sản,xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của nước Nga và của phong trào công nhân châu Âu, V.I.Lênin nêu lên 2 yếu tố, đó là sự kết hợp của chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân.
Khi đề cập sự hình thành của Đảng Cộng sản Việt Nam,bên cạnh hai yếu tố chủ nghĩa Mác – Lênin và phong trào công nhân, Hồ Chí Minh còn kể đến yếu tố thứ ba đó là phong trào yêu nước . Hồ Chí Minh thấy rõ vai trò to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin đối với cách mạng Việt Nam và đối với quá trình hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời,Người cũng đánh giá cao vị trí, vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam trong sắp xếp lực lượng cách mạng. Phong trào yêu nước cũng là yếu tố hình thành Đảng cộng sản Việt Nam bởi vì:
Một là phong trào yêu nước có vị trí,vai trò cực kì to lớn trong quá trình phát triển của dân tộc Vịêt Nam.
Hai là phong trào công nhân kết hợp với phong trào yêu nước bởi vì hai phong trào đó đều có mục tiêu chung.
Ba là phong trào công nhân kểt hợp với phong trào nông dân.
Bốn là phong trào yêu nước của trí thức Việt Nam là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự kết hợp các yếu tố cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1.2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam
Sức mạnh to lớn của nhân dân chỉ phát huy được khi tập hợp, đoàn kết và được lãnh đạo bởi một tổ chức chính trị là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hồ Chí Minh khẳng định: “Lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dânlao động là rất to lớn, là vô cùng vô tận.Nhưng lực lượng ấy cần có Đảng lãnh đạo mới chắc chắn thắng lợi”,giai cấp mà không có đảng lãnh đạo thì không làm cách mạng được.Trong cuốn sách Đường cách mệnh, Hồ Chí Minh viết “Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có đảng cách mệnh,để trong thì vận động tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững thì cách mạng mới thành công, cũng như người cầm laí có vững thuyền mới chạy’.Hồ Chí Minh cho rằng: “Muốn khỏi đi lạc phương hướng, quần chúng phải có Đảng lãnh đạo để nhận rõ tình hình, đường lối và định phương châm cho đúng.
Đảng tổ chức và giáo dục nhân dân thành đội quân thật mạnh,để đánh đổ kẻ đich, tranh lấy chính quyền.
“Cách mạng thắng lợi rồi, quần chúng vẫn cần có Đảng lãnh đạo”
Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Vịêt Nam, tính quyết định hàng đầu từ sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam đã được thực tế lịch sử chứng minh, không có một tổ chức chính trị nào có thể thay thế được..
Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được khẳng định như một tất yếu lịch sử: Nhân dân tìm thấy ở Đảng người dẫn đường trong đấu tranh cách mạng; Đảng tìm thấy ở nhân dân chỗ dựa vững chắc trong 2 cuộc cách mạng nối tiếp nhau, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng XHCN trong cả nước.
1.3. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam
Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân, đội tiên phong của giai cấp công nhân, mang bản chất giai cấp công nhân.
Những quan điểm trên đây của Hồ Chí Minh hoàn toàn tuân thủ những quan điểm của V.I.Lênin về xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp vô sản.Nhưng Hồ Chí Minh còn có một cách thể hiện khác về vấn đề “đảng của ai”. Trong báo cáo chính trị tại đại hội đại biểu tòan quốc lần thứ II của đảng (tháng 2 năm 1951), Hồ Chí Minh nêu rõ : “Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng lao đọng Việt Nam Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”.Năm 1953, Hồ Chí Minh khẳng định: đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời cũng là đội tiên phong của dân tộc.Trong thời kỳ miền bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, năm 1961, Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định: Đảng ta là đảng của giai cấp đồng thời cũng là đảng của dân tộc, không thiên tư, thiên vị. Năm 1965, Hồ Chí Minh cho rằng: đảng ta xứng đáng kà đội tiên phong, là bộ tham mưu của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động và của cả dân tộc.
Tài liệu