Information
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 3
CHƯƠNG I. NHỮNG PHẨM CHẤT CÁCH MẠNG MÀ NGƯỜI ĐẢNG VIÊN CHÂN CHÍNH CẦN PHẢI CÓ 3
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY 5

1. Thoái hoá biến chất về tư tưởng và lập trường chính trị ở một số đảng viên 6
2. Tình trạng tham nhũng ở một số cán bộ đảng viên 6
3. Tình trạng vi phạm pháp luật của cán bộ đảng viên ngày càng tăng 6
5. Xúi giục gây rối loạn trật tự trị án xã hội gây mất đoàn kết trong nhân dân, phản bội tổ quốc, phản bội Đảng, nhân dân 7
CHƯƠNG 3. TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH 8
KẾT LUẬN 10

TÀI LIỆU THAM KHẢO 11

MỞ ĐẦU

Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, được thành lập ngày 3/2/1930, đã từng bước trưởng thành và trở nên vững mạnh trong quá trình lãnh đạo toàn quân và toàn dân ta tiến hành các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đặc biệt, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược, Đảng ta đã đóng vai trò quyết định đối với những thắng lợi vô cùng vẻ vang của dân tộc Việt Nam, hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân là: Giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. Qua đó, vai trò và vị trí to lớn của Đảng ta đã được khẳng định một cách chắc chắn. Tuy vậy, trong thời đại ngày nay, khi nước ta đang quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, và tình hình quốc tế diễn biến vô cùng phức tạp, đòi hỏi Đảng ta cần củng cố hơn nữa để tăng cường sức chiến đấu và khả năng tổ chức lãnh đạo quần chúng trong sự nghiệp xây dựng thành công Nhà nước xã hội chủ nghĩa, tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa cộng sản, hoàn thành lý tưởng cách mạng mà lịch sử dân tộc đã giao phó. Để làm được điều đó, Đảng ta phải luôn quan tâm đến vấn đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước. Muốn vậy cần phải hết sức chú ý đến công tác đảng viên, vì chất lượng của cán bộ đảng viên có tính chất quyết định đến sự mạnh hay yếu của Đảng cầm quyền.
Như vậy, mấu chốt của vấn đề chỉnh đốn Đảng là chỉnh đốn lại đội ngũ cán bộ đảng viên, trong quá trình chỉnh đốn đội ngũ cán bộ - chỉnh đốn Đảng thì “tự phê bình và phê bình” phải được coi là thứ vũ khí sắc bén và hữu hiệu nhất, giúp mọi cán bộ đảng viên phát huy ưu điểm và thành tích khắc phục khuyết điểm, sai lầm để ngày càng tiến bộ hơn, làm cho Đảng ta đoàn kết ngày càng cao, sức chiến đấu của Đảng ngày càng mạnh.
Tài liệu