Information
MỤC LỤC
Câu 1: Phân tích nguồn gốc hình thành của tôn giáo theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
Câu 2: Trình bầy và phân tích bản chất và tính chất của tôn giáo 4
Câu 3: Phân tích vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội 6
Câu 4: Trình bày và phân tích xu thế hiện nay của các tôn giáo trên thế giới: 7
Câu 6: Phân tích đặc điểm cơ bản của hệ thống tín ngưõng tôn giáo ở nước ta 9
Câu 7: Trình bày và phân tích những quan niệm về thế giới và con người của đạo Phật: 14
Câu 8: Anh (chị) hiểu như thế nào về “sống phức âm trong lòng dân tộc” của đạo Công giáo? 16
Câu 9: Anh (chị) hãy trình bày tóm tắt đặc trưng về tổ chức, giáo lý của đạo Tin lành. Tại sao trong những năm gần đây, đạo tin lành phát triển rất nhanh ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số thuộc Tây Nguyên và miền núi phía Bắc nước ta. 17
Câu 10. Hãy trình bày vài nét cơ bản về đạo Istam (Hồi giáo) và sự phát triển của đạo này ở Việt Nam. 19
Câu 11: Có người nói giáo lý của đạo Cao đài không thể hiện được những quan niệm về thế giới và con ngươì một cách độc lập. Tại sao? 20
Câu 13: Trình bày và phân tích 4 quan điểm đánh giá về tôn giáo trong tình hình mới của Đảng ta 22
Câu 19: Anh chị hiểu như thế nào về nhận xét của Mác về vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội: “Tôn giáo là tiếng thở dài…. Nhân dân”. 24

Tài liệu