Information
Câu 1. phân tích nguồn gốc TT HCM. Trong những nguồn gốc đó nguồn gốc nào là quan trọng nhất, quyết định bản chất TT HCM? Tại sao?
Câu 2. Trình bày các giai đoạn hình thành và phát triển của TT HCM trong những giai đoạn đó, giai đoạn nào trong TT HCM có ý nghĩa vạch đường đi cho CMVN? Hãy Chứng minh
Câu 3: Phân tích những luận điểm cơ bản của TT HCM về vấn đề dân tộc. Để thực hiện luận điểm: kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc và CNXH, CN yêu nước với CN quốc tế của HCM trong tình hình hiện nay chúng ta phải làm gì?
Câu 4: Phân tích những luận điểm cơ bản của HCM về CM giải phóng dân tộc
Câu 5: Bằng lý luận và thực tiễn hãy chứng minh luận điểm: CMGP dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở Chính Quốc là một sáng tạo to lớn của HCM
Câu 6: Làm rõ tính tất yếu khách quan hợp quy luật của con đường đi lên CNXH ở VN theo TT HCM
Câu 7: Trình bày quan điểm về những đặc trưng, bản chất, về bước đi và biện pháp xây dựng CNXH của HCM. Đảng ta đã vận dụng quan điểm đó vào công cuộc đổi mới hiện nay như thế nào?
Câu 8: Phân tích quan điểm cơ bản của HCM về đại đoàn kết dân tộc. Ý nghĩa của luận điểm
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công
Câu 9: Trình bày những nội dung cơ bản của TT HCM về kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại
Câu 10: Phân tích và làm rõ sự sáng tạo của HCM trong quan điểm về sự ra đời của Đảng CSVN, về vai trò của Đảng trong tiến trình CM
Câu 11: Phân tích quan điểm của HCM về bản chát giai cấp công nhân và nền tảng tư tưởng của Đảng CSVN
Câu 12: Phân tích quan điểm của HCM về những nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Trong tình hình hiện nay, để xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo TT HCM chúng ta phải làm gì?
Câu 13: Trình bày quan điểm của HCM về sự thống nhất giữ bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân, tính dân tộc của Nhà nước Việt Nam.hiện nay. Để xây dựng Nhà nước ngang tầm nhiệm vụ của giai đoạn hiện nay theo TT HCM chúng ta phải làm gì?
Câu 14: Vận dụng những TT HCM về đạo đức nhân văn, văn hoá vào xây dựng một nền văn hoá mới, con người mới Việt Nam hiện nay
Tài liệu