Information
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1

1.Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Tình hình nghiên cứu đề tài 2
3. Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu. 3
4. Phương pháp nghiên cứu 3
5. Cấu trúc của đề tài 3
NỘI DUNG 4
Chương 1: NỘI DUNG TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 4

1.1. Lý luận chung về đạo đức 4
1.1.1. Khái niệm, nguồn gốc và bản chất của đạo đức 4
1.1.2. Chức năng và vai trò của đạo đức đối với sự phát triển của xã hội 8
1.2. Nội dung tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 12
1.2.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng 12
1.2.3. Những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới 18
1.2.4. Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới 27
Chương 2. TẦM QUAN TRỌNG VÀ THỰC TRẠNG CỦA VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THẾ HỆ TRẺ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 34
2.1. Sự cần thiết phải giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh . 34
2.1.1. Vai trò của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của đất nước 34
2.1.2. Thực trạng đời sống đạo đức thế hệ trẻ hiện nay 36
2.2. Thực trạng của việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ hiện nay 42
2.3. Thực trạng của việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ ở trường Đại học Ngoại thương hiện nay 49
2.3.2. Thực trạng của việc giáo dục đạo đức ở trường Đại học Ngoại thương 51
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THẾ HỆ TRẺ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 57
3.1. Giáo dục thế hệ trẻ học tập và làm theo những chuẩn mực đạo đức của Hồ Chí Minh 57
3.2. Xây dựng môi trường lành mạnh, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội trong nhà trường 65
3.3. Nâng cao vai trò hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên 67
3.4. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên 70
3.5. Xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn nghề nghiệp, tốt về phẩm chất đạo đức, gắn “dạy chữ” với “dạy người” 71
3.6. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội 72
3.7. Giải pháp hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho sinh viên 75
3.8. Giải pháp tăng cường giáo dục pháp luật cho sinh viên 77
3.9. Hoàn thiện cơ chế thị trưòng - cơ sở của việc xây dựng nền đạo đức mới 78
KẾT LUẬN 79

Tài liệu