Information

MỞ ĐẦU


Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua tích cực đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, việc tìm hiểu tư tưởng xây dựng con người trong bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị to lớn đối với phát huy nhân tố con người của Đảng ta hiện nay và góp phần làm nổi bật ý nghĩa, giá trị lịch sử lớn lao bản Di chúc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta. Đúng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định: “Thế giới đã và sẽ còn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn sống mãi trong kho tàng văn hoá của nhân loại”(1). Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết những giá trị tư tưởng lớn lao và định hướng đúng con đường cách mạng Việt Nam đã đi và sẽ đến. Sức sống lớn lao của Di chúc, ánh sáng kỳ diệu toả ra trong toàn bộ Di chúc đó là tư tưởng xây dựng con người mang đậm tính nhân văn, nhân đạo và đầy giá trị nhân bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong bản Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định toàn bộ những việc lớn của xã hội, của cách mạng đều gắn với con người, cho nên Người viết: “Đầu tiên là công việc đối với con người”(2) và Người đã gạch chân hai chữ “con người” bằng mực đỏ ở bản Di chúc viết tay (tháng 5 năm 1968). Suốt cuộc đời đi tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi công việc đối với con người là mục tiêu quan trọng, lớn lao và cao cả của cả đời mình, không phải đến Di chúc Người mới đặt vấn đề công việc xây dựng con người. Ngay từ khi tìm đường cứu nước, Người cho rằng mỗi Xã hội đều có các công việc đối với con người. Đó là công việc tạo ra một kiểu người cho Xã hội đó. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Xã hội có những kiểu người đại diện cho nó. Còn Xã hội mới phải có kiểu người cách mạng, đó là con người mới Xã hội chủ nghĩa. Vấn đề xây dựng con người trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tình yêu thương đối với tất cả mọi tầng lớp trong xã hội, từ các cháu thiếu nhi, các thanh niên, phụ nữ đến các cụ già
Tài liệu