Information
I – Lời giới thiệu
Hồ Chí Minh , vị anh hùng dân tộc , người đã bôn ba cả đời khắp năm châu bốn bể để tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt nam. Giữa lúc này, nước nhà đang khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước, đòi hỏi phải có một lực lượng lãnh đạo cũng như một đường lối cách mạng đúng đắn, một lý luận soi đường. Tất cả đã được giải quyết từ khi Đảng ra đời, đó thật sự là một bước ngoặt trọng đại cho cách mạng Việt nam. Quá trình vận động thành lập Đảng là một quá trình đấu tranh và chuẩn bị lâu dài ,toàn diện của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và những người cách mạng Việt Nam. Trong đó người có vai trò hàng đầu, có tác động lớn nhất đến việc thành lập Đảng chính là lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại làng Hoàng Trù, nay thuộc xã Kim Liên huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An. Sinh ra trong một gia đình nho học yêu nước, lớn lên trên quê hương giàu truyền thống yêu nước đấu tranh bất khuất lại được tiếp nhận sự giáo dục của gia đình theo tư tưởng yêu nước thương dân …Tất cả đã hình thành cho Nguyễn Ái Quốc lòng căm thù sâu sắc giặc Pháp xâm lược, đồng cảm với nỗi khổ của nhân dân ngay từ thời niên thiếu. Thời thanh niên, Nguyễn Tất Thành được học chữ Hán, rồi chữ Pháp của nền giáo dục thực dân. Vốn là con người thông minh ham học hỏi, Nguyễn Tất Thành đã để ý đến câu khẩu hiệu của nước Pháp: tự do – bình đẳng – bác ái. Và người tự hỏi, đằng sau ba chữ đó là sự thật như thế nào. Và vì sao dân tộc ta vẫn phải chịu cảnh nô lệ lầm than. Những câu hỏi đó cộng với lòng yêu nước, ý chí vượt khó đã thôi thúc Người ra đi tìm đường cứu nước. Người đã sớm nhận thấy những hạn chế,sai lầm của những nhà cách mạng đi trước nên đã chọn cho mình một hướng đi riêng đó là sang phương Tây, vừa để học hỏi kinh ngiệm, nghiên cứu lý luận, xem xét tình hình vừa tham gia trực tiếp vào lao động và đấu tranh trong hàng ngũ công nhân và nhân dân lao động các nước để tìm con đường cứu nước.Và sự lựa chọn đó đã đưa cách mạng Việt nam đến một chặng đường mới, là mốc đánh dấu và cũng là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt nam : Sự ra đời của Đảng cộng sản việt nam
Tài liệu