Information

ĐỀ CƯƠNG
1.Lí luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về thời kì quá độ và kinh tế nhiều thành phần trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội
1.1.Lí luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về thời kì quá độ
1.2.Lí luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kì quá độ
1.2.1.Sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kì quá độ
1.2.2.Các thành phần kinh tế của nền kinh tế trong thời kì quá độ
2. Kinh nghiệm của Liên Xô về vấn đề phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong thời kì quá độ
Chính sách Kinh tế mới (NEP) 1921 - 1929

2.1. Bối cảnh ra đời chính sách NEP
2.2. Nội dung, biện pháp của chính sách NEP
2.2.1.Thay thế chính sách trưng thu lương thực thừa bằng chính sách thuế lương thực
2.2.2.Dùng cơ chế thị trường để kích thích sản xuất
2.2.3. Sử dụng sức mạnh kinh tế nhiều thành phần
2.3. Thành tựu đạt được
2.4. Ý nghĩa của chính sách NEP
2.4.1. Ý nghĩa của chính sách NEP với Liên Xô
2.4.2. Ý nghĩa của chính sách NEP với thế giới
3.Thực tiễn Việt Nam
3.1.Vì sao nước ta tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kì quá độ lên CNXH
3.2.Các thành phần kinh tế ở nước ta
3.2.1.Quan điểm của Hồ Chí Minh về các thành phần kinh tế ở nước ta giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp 1946 – 1954
3.2.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về các thành phần kinh tế ở nước ta sau khi kháng chiến chống thực dân Pháp thành công (1954)
4.Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong thời kì quá độ ở nước ta
4.1.Thừa nhận sự tồn tại khách quan, lâu dài và chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần
4.2.Phát huy sức mạnh của các thành phần kinh tế
4.2.1.Trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp 1946 -1954
4.2.2.Sau khi kháng chiến chống Pháp thành công (1954)
5. Tính đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong thời kì quá độ ở nước ta
Chủ trương Đổi mới của Đảng và Nhà nước 1986
5.1.Bối cảnh ra đời (giai đoạn trước năm 1986): thời kì bao cấp
5.2.Nội dung Đổi mới về phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần
5.3.Thành tựu đạt được sau hơn 20 năm Đổi mới
5.4. Khẳng định tính đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề phát triển kinh tế nhiều thành phần trong thời kì quá độ ở nước ta

Tài liệu