Information

1.Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Bác không chỉ là một nhà hoạt động cách mạng, một nhà tư tưởng, nhà Mác xít sáng tạo vĩ đại mà còn là sự kết tinh và tỏa sáng những giá trị cao đẹp nhất của tâm hồn, trí tuệ, lối sống, nhân cách, thể hiện chân thực và sinh động những tinh hoa, bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Hệ thống tư tưởng của Người là một di sản vô cùng quý giá cho mọi thế hệ cách mạng Việt Nam. Trong tư tưởng ấy, tư tưởng “trồng cây” với quan điểm “trồng người” luôn luôn thống nhất cả về hình thức và nội dung, thể hiện nhân cách, nhân sinh quan cách mạng triệt để và trong sáng của Người. Điều đó đã được thể hiện qua luận điểm nổi tiếng của Người: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.
2.Trồng cây được Bác Hồ phát động vào thời điểm cuối năm 1959 đầu năm 1960, xuất phát từ ý tưởng văn hóa dân tộc: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ”. Đồng thời, trong lúc cả nước đang sôi nổi lập thành tích chào mừng Đảng ta tròn 30 tuổi, Bác lấy bút danh Trần Lực viết bài “Tết trồng cây” đăng báo Nhân dân ngày 28/11/1959. Bác chỉ rõ: “Chúng tôi đề nghị tổ chức một ngày “Tết trồng cây””. Bài viết của Bác cũng đã nêu hiệu quả thiết thực của việc trồng cây, không những xây dựng kinh tế mà còn phát triển văn hóa xã hội, giáo dục đạo đức lối sống con người.Việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều. Người ước tính “Mỗi tết trồng được độ 15 triệu cây”, “trong mười năm nước ta phong cảnh sẽ càng tươi đẹp hơn, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn”. Người luôn biểu dương những đơn vị, cá nhân có thành tích tốt. Người cũng nhắc nhở những địa phương chưa quan tâm đến việc tổ chức “Tết trồng cây”. Người đặc biệt lưu ý “phải liên hệ chặt chẽ “Tết trồng cây” với kế hoạch trồng cây gây rừng của Nhà nước” và phải xem trọng chất lượng, nghĩa là “trồng cây nào chắc cây ấy”.Đây cũng là một cuộc thi đua dài hạn, nhưng nhẹ nhàng mà tất cả mọi người, từ các cụ phụ lão đến các cháu thiếu nhi đều có thể hăng hái tham gia. Người nhiều lần đánh giá: “ Sở dĩ Tết trồng cây đã trở nên một phong trào quần chúng mạnh mẽ, là vì mọi người đều thấy lợi ích thiết thực và lâu dài của nó”. Bác cũng nhắc lại kinh nghiệm trồng cây tốt ở thôn Lạc Trung(tỉnh Vĩnh Phú): “Cử những cụ già hăng hái lập thành những tổ chuyên trách trồng cây, các xã viên đều tùy khả năng mà giúp sức, các em nhi đồng thì có những đội bảo vệ cây cối, Tết trồng cây cũng như mọi việc khác, các cấp ủy đảng phải lãnh đạo cụ thể và chặt chẽ thì sẽ thành công”.
có nhiều bài có tiêu đề giống bài này nhưng nội dung thi khác vì vậy chúng tôi chỉ up 1 bài lên nếu bạn cần tất cả hoặc 1 bài thì hãy mail cho chúng tôi lienhe@docs.vn
Tài liệu