Information

MỤC LỤCĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất 2
1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 3
1.1.3 Đối tượng hạch toán chi phí 4
1.1.4 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 5
1.1.4.1.Hạch toán chi phí sản xuất trong trường hợp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 5
1.1.4.2. Hạch toán chi phí sản xuất trong trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 9
1.1.5. Đánh giá sản phẩm dở dang 10
1.1.5.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL trực tiếp 11
1.1.5.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 11
1.1.5.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức, kế hoạch. 12
1.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm 12
1.2.2 Các loại giá thành sản phẩm 13
1.2.3 Đối tượng tính giá thành 13
1.2.4 Kỳ tính giá thành 14
1.2.5 Các phương pháp tính giá thành 15
1.2.5.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn 15
1.2.5.2. Phương pháp tính giá thành phân bước 15
1.2.5.3. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 17
1.2.5.4. Phương pháp tính giá thành theo hệ số 17
1.2.5.5. Phương pháp tính giá thành theo tỉ lệ 18
1.2.5.6. Phương pháp loại trừ chi phí 18
1.2.5.7. Phương pháp tính giá thành định mức 18
1.3.1 Hình thức nhật ký chung. 19
1.3.2. Hình thức chứng từ ghi sổ. 21
1.3.3 Hình thức nhật ký sổ cái. 22
1.3.4 Hình thức nhật ký chứng từ. 23
1.7.5 Hình thức kế toán máy: 25
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO 27
THƯƠNG MẠI LẠC VIỆT

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần quảng cáo thương mại lạc việt 27
2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của Công ty cổ phần quảng cáo thương mại lạc việt 27
2.2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty. 29
2.2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán : 32
2.2.3 Đặc điểm hệ thống các chứng từ kế toán tại Công ty cổ phần quảng cáo thương mại lạc việt 34
2.3.1. Đặc điểm, yêu cầu quản lý chi phí sản xuất 36
2.3.2. Hạch toán chi phí sản xuất ở Công ty cổ phần quảng cáo thương mại Lạc việt 36
2.3.2.1 Cấu thành chi phí 36
2.3.2.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 37
2.3.2.3. Phương pháp hạch toán chi phí 37
2.4.1. Công tác quản lý giá thành tại Công ty. 57
2.4.2. Đối tượng tính giá thành. 57
2.4.3. Đánh giá sản phẩm dở dang 57
2.4.4. Phương pháp tính giá thành 57
CHƯƠNG 3
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI LẠC VIỆT

3.1.1. Ưu điểm 59
3.1.2. Những tồn tại 61
3.2.1. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất 62
3.2.1.1 Hạch toán chi phí sản xuất. 62
3.2.1.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 65
3.2.1.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 68
3.2.2. Hoàn thiện công tác kế toán tính giá thành 71
KẾT LUẬN
Tài liệu