Information
A.PHẦN MỞ ĐẦU
Trong các cuộc kháng chiến trường kì của cả dân tộc và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, vai trò lãnh đạo của Đảng rất là to lớn, nhưng người đã sinh ra và nuôi dưỡng Đảng trưởng thành đó chính là Nguyễn Ái Quốc - là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc và nhiều bí danh, bút danh khác) sinh ngày 19/5/1890 ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.Người sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, lớn lên ở một địa phương có truyền thống yêu nước, anh dũng chống giặc ngoại xâm. Sống trong hoàn cảnh đất nước chìm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, thời niên thiếu và thanh niên của Người đã chứng kiến nỗi khổ cực của đồng bào và những phong trào đấu tranh chống thực dân, Người sớm có chí đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Với tấm lòng yêu nước thương dân,đau xót trước cảnh ngưòi dân mất nước, ngày 5/6/1911 người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cúu nước.Sau nhiều năm bôn ba nước ngoài cuối cùng Người cũng gặp được chân lí cách mạng đúng đắn.Đó là chủ nghĩa Mác-Lênin.Nguyễn Ái Quốc chính là người truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào nước ta tạo ra bước chuyển cách mạng lớn dẫn đến sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam chấm dứt được cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước của dân tộc ta.
Tài liệu